ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   1064
   .A58
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   J
   Q
   24
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   935
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   1745
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   1062
   .A58
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   955
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   1411
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   1063
   .A58
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   751
   .A58
   ร228
   2557

 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   770
   ร228
   2557

 

Business and human rights in Southeast Asia : risk and the regulatory turn

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 2015.

   H
   D
   60
   B979
   2015

 

Unity in connectivity? : evolving human rights mechanismsin the ASEAN region

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : Leiden ;

   K
   NC
   572
   .A35
   V844
   2013

 

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, 2557.

   J
   Q
   831
   ร228
   2557

 

Keeping the faith: a study of freedom of thought, conscience and religion in ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Indonesia : Human Rights Resoure Centre, 2015.

   J
   C
   599
   .A78^cK267 2015
   
   

 

ยกระดับการคุ้มครองสิทธิคนทำงาน : มาตรฐานเดียวในอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558.

   H
   D
   6971
   .8
   ย112
   2558

 

Draft ASEAN agreement on the promotion and protection of the rights of workers : enhancing the protection of the rights of workers : one ASEAN standard

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : The Law Reform Commission of Thailand (LRCT), 2016.

   H
   D
   6971
   .8
   D758
   2016

 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   NC
   572
   ค124
   2552

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ค123
   2554

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ข286
   2554