กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

ผู้แต่ง : นริสา วุฒิปัญญาเลิศ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.

   J
   C
   599
   .S644
   น256
   2545

 

ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2555.

   J
   Z
   5490
   ป338
   2555

 

ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : กิจกรรม, 2552.

   ENT
   ป234
   2552
   

 

AEC fact book : one vision, one identity, one community

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555

   H
   C
   441
   จ819
   2555

 

เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554.

   D
   S
   575
   ข615
   2554

 

สรุปการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2556.

   J
   Z
   5490
   ส356
   2556

 

Defying the impasse : Southeast Asian human rights studies network Bangkok, September 2013

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nakhon Pathom : Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), 2013

   J
   C
   599
   .A785
   H918
   2013

 

58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556

   J
   Z
   5490
   ห556
   2556

 

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี : โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2556.

   J
   Z
   5538
   ก218
   2556

 

อาเซียนศึกษา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : สมุทรปราการ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556.

   D
   S
   521
   .2
   อ885
   2556

 

สุดยอดคัมภีร์อาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.

   D
   S
   525
   .8
   ส766
   2555

 

Corporate accountability in ASEAN : a human rights-based approach

ผู้แต่ง : Middleton, Carl

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : , 2013.

   J
   C
   599
   .A78
   M628
   2013

 

ASEAN Do's and Don'ts เนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ผู้แต่ง : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   D
   S
   650
   .4
   ว447
   2557

 

ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   D
   S
   625
   ว447
   2557

 

ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   D
   S
   663
   ว447
   2557

 

ASEAN Do's and Don'ts

ผู้แต่ง : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   D
   S
   523
   .2
   ว447
   2557