คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   NC
   572
   ค124
   2552

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ค123
   2554

 

A commission shrouded in secrecy : a performance report of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 2010-2011

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, 2012.

   J
   C
   599
   .A785
   C734
   2012

 

The ASEAN intergovernmental commission on human rights : institutionalising human rights in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Tan, Hsien-Li, ^d1979-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2011.

   K
   NC
   572
   T161
   2011

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ค123
   2553

 

South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) paper on migrant workers 2010

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Kuala Lumpur : Human Rights Commission of Malaysia, 2010.

   H
   D
   5856
   .A785
   S726
   2010

 

Corporate accountability in ASEAN : a human rights-based approach

ผู้แต่ง : Middleton, Carl

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : , 2013.

   J
   C
   599
   .A78
   M628
   2013

 

AICHR : What you need to know ASEAN 50th Anniversary edition, a compendium

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Jakarta : the ASEAN Secretaruat, 2017.

   J
   C
   599
   .A785
   A288
   2017

 

Four years on and still treading water : a report on the performance of the ASEAN human rights mechanism in 2013

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, 2014.

   J
   C
   599
   .A785
   C734
   2014