สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เน�เธฃเธ�เน€เธญเธ”เธชเน�--เธ�เธฒเธฃเธ�เน�เธญเธ�เธ�เธฑเธ�เน�เธฅเธฐเธ�เธงเธ�เธ�เธธเธก--เธ�เธฒเธฃเธ�เธฃเธฐเธ�เธธเธก%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc