สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เน€เธ�เธทเน�เธญเธ�--เธ�เธฅเธ�เธฃเธฐเธ—เธ�เธ•เน�เธญเธชเธดเน�เธ�เน�เธงเธ”เธฅเน�เธญเธก%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc