สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เน€เธ�เธฃเธทเธญเธ�เน�เธฒเธขเธ�เธ�เธ�เน�เธญเธ�เธชเธดเธ—เธ�เธดเธ�เธนเน�เธซเธ�เธดเธ�เธกเธธเธชเธฅเธดเธกเน�เธ�เธ�เธฑเธ�เธซเธงเธฑเธ”เธ�เธฒเธขเน�เธ”เธ�เธ เธฒเธ�เน�เธ•เน�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc