สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธ�เธ“เธฐเธ�เธฃเธฃเธกเธ�เธฒเธฃเธชเธดเธ—เธ�เธดเธกเธ�เธธเธฉเธขเธ�เธ�เน�เธซเน�เธ�เธ�เธฒเธ•เธด. เธ�เธ“เธฐเธญเธ�เธธเธ�เธฃเธฃเธกเธ�เธฒเธฃเธ”เน�เธฒเธ�เธชเธดเธ—เธ�เธดเธ�เธญเธ�เธ�เธฅเธธเน�เธกเธ�เธฒเธ•เธดเธ�เธฑเธ�เธ�เธธเน�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc