สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ’เธ�เธฒเธชเธฑเธ�เธ�เธกเน�เธฅเธฐเธ�เธงเธฒเธกเธกเธฑเน�เธ�เธ�เธ�เธ�เธญเธ�เธกเธ�เธธเธฉเธขเน�. เธชเธณเธ�เธฑเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธดเธ�เธ�เธฒเธฃเธชเธ•เธฃเธตเน�เธฅเธฐเธชเธ–เธฒเธ�เธฑเธ�เธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฃเธฑเธง%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc