สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธ�เธฒเธฃเธ•เน�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจ. เธ�เธฃเธกเธญเธฒเน€เธ�เธตเธขเธ�. เธ�เธดเธ�เธ�เธฃเธฃเธกเธชเน�เธ�เน€เธชเธฃเธดเธกเธ�เธฒเธฃเธ•เธฃเธฐเธซเธ�เธฑเธ�เธฃเธฑเธ�เธฃเธนเน�เน€เธ�เธตเน�เธขเธงเธ�เธฑเธ�เธญเธฒเน€เธ�เธตเธขเธ�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc