สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธขเธธเธ•เธดเธ�เธฃเธฃเธก. เธ�เธฃเธกเธ�เธธเน�เธกเธ�เธฃเธญเธ�เธชเธดเธ—เธ�เธดเน�เธฅเธฐเน€เธชเธฃเธตเธ เธฒเธ�. เธ�เธญเธ�เธชเน�เธ�เน€เธชเธฃเธดเธกเธชเธดเธ—เธ�เธดเน�เธฅเธฐเน€เธชเธฃเธตเธ เธฒเธ�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc