สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธญเธ�เธ�เน�เธ�เธฒเธฃเธ�เธฃเธฐเธ�เธฒเธขเน€เธชเธตเธขเธ�เน�เธฅเธฐเน�เธ�เธฃเน�เธ เธฒเธ�เธชเธฒเธ�เธฒเธฃเธ“เธฐเน�เธซเน�เธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน�เธ—เธข (Thai PBS)%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc