สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธญเธ�เธธเธชเธฑเธ�เธ�เธฒเธงเน�เธฒเธ”เน�เธงเธขเธ�เธฒเธฃเธ�เธ�เธฑเธ”เธ�เธฒเธฃเน€เธฅเธทเธญเธ�เธ�เธ�เธดเธ�เธฑเธ•เธดเธ—เธฒเธ�เน€เธ�เธทเน�เธญเธ�เธฒเธ•เธดเน�เธ�เธ—เธธเธ�เธฃเธนเธ�เน�เธ�เธ�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc