สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ�เธญเธ�เน�เธ�เน�เธ�. เธ�เธ“เธฐเธกเธ�เธธเธฉเธขเธจเธฒเธชเธ•เธฃเน�เน�เธฅเธฐเธชเธฑเธ�เธ�เธกเธจเธฒเธชเธ•เธฃเน�. เธจเธนเธ�เธขเน�เธงเธดเธ�เธฑเธขเธ�เธซเธธเธฅเธฑเธ�เธฉเธ“เน�เธชเธฑเธ�เธ�เธกเธฅเธธเน�เธกเธ�เน�เธณเน�เธ�เธ�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc