สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้แต่ง : พลพธู ปียวรรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.

   T
   58.6
   พ441
   2552

 

ระบบสารสนเทศในองค์กร

ผู้แต่ง : ดารณี พิมพ์ช่างทอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2552.

   T
   58.6
   ด422
   2552

 

การสร้างคลังเอกสารดิจิทัล Greenstone

ผู้แต่ง : สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552.

   Z
   A
   4080
   ส838
   2552

 

เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ฉบับพิเศษ : ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

   H
   D
   60
   ศ871
   2543

 

สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.

   J
   C
   571
   ส8982
   2543

 

Human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : SAGE, 2010.

   J
   C
   571
   H918
   2010

 

Brownlie’s documents on human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Oxford University Press, 2010.

   K
   3238
   B885
   2010

 

The ASEAN intergovernmental commission on human rights : institutionalising human rights in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Tan, Hsien-Li, ^d1979-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2011.

   K
   NC
   572
   T161
   2011

 

Age discrimination law in Europe

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Austin : Wolters Kluwer law & business, c2009.

   K
   JC
   2942
   A265
   2009

 

Human rights and social justice : social action and service for the helping and health professions

ผู้แต่ง : Wronka, Joseph, ^d1948-

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : Sage Pub., c2008.

   H
   V
   41
   W957
   2008

 

Selling rights

ผู้แต่ง : Owen, Lynette,^d1947-

สถานที่พิมพ์ : London : Routledge, c2010.

   K
   D
   1340
   O974
   2010

 

Rights, gender, and family law

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Routledge, c2010.

   K
   670^
   R571
   2010

 

An introduction to the international law of armed conflicts

ผู้แต่ง : Kolb, Robert

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Hart Pub., 2008.

   K
   Z
   6385
   K812
   2008

 

Women's rights in the USA : policy debates and gender roles

ผู้แต่ง : McBride, Dorothy E.

สถานที่พิมพ์ : New York : Routhledge, c2011.

   H
   Q
   1236.5
   .U6
   M119
   2011

 

Women's global health and human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2010.

   R
   A
   778
   W872
   2010

 

Political institutions and lesbian and gay rights in the United States and Canada

ผู้แต่ง : Smith, Miriam

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 2009.

   H
   Q
   76.8
   .U5
   S655
   2009

 

Development, sexual rights and global governance

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, c2010.

   H
   Q
   76
   .5
   D489
   2010

 

Intellectual property rights and food security

ผู้แต่ง : Blakeney, Michael

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, MA : CABI, c2009.

   K
   3626
   B636
   2009

 

   K
   1322
   A484
   2011