สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

กลยุทธ์...การสอนคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

กลยุทธ์...การสอนคิดบูรณาการ

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

กลยุทธ์...การสอนคิดแก้ปัญหา

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

กลยุทธ์...การสอนคิดเชิงมโนทัศน์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

กลยุทธ์...การสอนคิดประยุกต์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

กลยุทธ์...การสอนคิดวิพากษ์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

กลยุทธ์...การสอนคิดสังเคราะห์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

กลยุทธ์...การสอนคิดเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548.

   B
   F
   441
   ส881
   2548

 

กลยุทธ์... การสอนคิดวิเคราะห์

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

กลยุทธ์...การสอนคิดอนาคต

ผู้แต่ง : สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

   B
   F
   441
   ส881
   2547

 

   H
   D
   62
   .6
   ส139
   2544

 

บันทึกลับ NGOs

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : คณะกรรมการ, 2543.

   H
   D
   62
   .6
   บ268
   2543

 

ความยากจน : สถานการณ์และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : ภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา/มูลนิธิกองทุนไทย, 2546.

   H
   D
   62
   .6
   จ374
   2546

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้แต่ง : พลพธู ปียวรรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552.

   T
   58.6
   พ441
   2552

 

ระบบสารสนเทศในองค์กร

ผู้แต่ง : ดารณี พิมพ์ช่างทอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2552.

   T
   58.6
   ด422
   2552

 

การสร้างคลังเอกสารดิจิทัล Greenstone

ผู้แต่ง : สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552.

   Z
   A
   4080
   ส838
   2552

 

เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ฉบับพิเศษ : ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

   H
   D
   60
   ศ871
   2543

 

สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.

   J
   C
   571
   ส8982
   2543

 

Human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : SAGE, 2010.

   J
   C
   571
   H918
   2010