สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

ถาม-ตอบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินภายใน

ผู้แต่ง : ธีรเดช ฉายอรุณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้, 2547.

   PAM
   ธ623
   2547
   

 

กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้, 2547.

   PAM
   ก188
   2547
   

 

กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพคณะทำงานในองค์กร

ผู้แต่ง : ธีรเดช ฉายอรุณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้, 2547.

   PAM
   ธ6231
   2547
   

 

กรุงเทพฯ ไม่มีพิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ

ผู้แต่ง : สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.

   D
   S
   589
   .B2
   ส393
   2545

 

ระบำขแมร์

ผู้แต่ง : เพชร ตุมกระวิล

สถานที่พิมพ์ : บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2548.

   G
   V
   1703
   .C3
   พ873
   2548

 

ภาษาเพศในสังคมไทย : อำนาจ สิทธิและสุขภาวะทางเพศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ, 2551.

   P
   120
   .S48
   ภ487
   2551

 

คู่มือรัฐประหาร

ผู้แต่ง : พันศักดิ์ วิญญรัตน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมมติ, 2556.

   J
   C
   494
   พ575
   2556

 

พยานแวดล้อมกรณี

ผู้แต่ง : ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555.

   K
   5490
   ธ699
   2555

 

สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

ผู้แต่ง : สุเทพ สุวีรางกูร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554.

   B
   L
   60
   ส781
   2554

 

วิถีชีวิต วิธีสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัย

ผู้แต่ง : ผาสุก พงษ์ไพจิตร

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2545.

   H
   N
   700.55
   .A8
   ผ381
   2545

 

(ฉบับร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แม็ค, 2550.

   K
   PT
   2064.52007
   P1
   ฉ141
   2550

 

นกกระจาบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.

   P
   N
   989
   .T5
   น111
   2554

 

   R
   M
   671.5
   .T5
   ว827
   2547

 

ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : ชัยอนันต์ สมุทวณิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2547

   H
   M
   831
   ช451
   2547

 

อำ

ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : 113, 2547.

   FIC
   อ679
   ว617
   2547
   

 

   J
   Q
   1746
   ส844
   2550

 

การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย : บทบาทพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่ง : สุกัญญา ประจุศิลป

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

   R
   T
   86
   .3
   ส739
   2548

 

โครงการศึกษาภาพอนาคตการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส (พ.ศ.2551-2555)

ผู้แต่ง : ไพรัช บวรสมพงษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส, 2551.

   H
   V
   400
   .55
   พ946
   2551

 

   H
   Q
   1750
   .4
   ภ678
   2550