บทคัดย่อโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2545 : การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 6 9-12 ตุลาคม 2545 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย, 2545.

   Z
   5322
   .B53
   ก483
   2545

 

การเขียนวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : ฉลาด จันทรสมบัติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.

   L
   B
   2369
   ฉ165
   2555