การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 12

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

   H
   A
   32
   ด493
   2547

 

ซีดี-รอมช่วยสอนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2548].

   H
   A
   32
   ซ332
   2548

 

การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

   H
   A
   32
   ก399
   2553

 

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 4

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2552.

   H
   A
   32
   ย351
   2552

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยโดยใช้ SPSS

ผู้แต่ง : วรานันต์ วงศ์วิศว์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันบิทส์(ประเทศไทย), 2557.

   H
   A
   32
   ว831
   2557