กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2557.

   K
   3239
   ก122
   2557

 

รายงานผลการดำเนินงานฉบับแรกของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2552.

   K
   3239
   .T51
   ร451
   2552