การหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผ่านประสบการณ์ สุนี ไชยรส

ผู้แต่ง : สุนี ไชยรส, ^d2497-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ส736
   2547

 

ความคิดประชาธิปไตยแบบไทยจากยุคซอยราชครูถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.

   J
   Q
   1745
   ก767
   2550

 

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ

ผู้แต่ง : พฤทธิสาณ ชุมพล, ^cม.ร.ว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

   J
   N
   318
   พ435
   2544

 

Public participation in environmental management inThailand

ผู้แต่ง : Thawilwadee Bureekul

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : King Prajadhipok's Institute, 2000.

   G
   E
   320
   .T5
   T368
   2000

 

Human development report 2002 : deepening democracy in a fragmented world

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Oxford University Press, c2002.

   H
   D
   72
   H918
   2002

 

The changing nature of democracy

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c1998.

   J
   C
   421
   C456
   1998

 

Thailand in transition : challenges and opportunities for democracy and development

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Union Ultar Violet, 2008.

   J
   Q
   1745
   T364
   2008

 

United to combat racism : selected articles and standard-setting instruments

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Paris : UNESCO, 2001.

   J
   Z
   5080
   .2
   U581
   2001

 

Cambodia : human rights and democracy in crisis : report of a mission

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, 1997 [i.e. 1998]

   J
   C
   599
   .C16
   C362
   1997

 

Thailand : state-building, democracy, and globalization

ผู้แต่ง : Chai-anan Samutwanit

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : Institute of Public Policy Studies, 2002.

   D
   S
   575
   C434
   2002

 

มหกรรมประชาธิปไตย : ปฏิญญาพัฒนาการเมืองไทย 2550

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550.

   J
   Q
   1745
   ม223
   2550

 

Street law : democracy for all : education towards a democratic culture

ผู้แต่ง : McQuoid-Mason, David Jan

สถานที่พิมพ์ : Kenwyn : Juta, 1994.

   L
   C
   71
   M173
   1994

 

   PAM
   ป542
   2535
   

 

Capitalism and democracy in the third world : the doctrine for political development

ผู้แต่ง : Cammack, Paul A.

สถานที่พิมพ์ : London : Leicester University Press, 1997.

   J
   F
   60
   C184
   1997

 

การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.

   J
   Q
   1745
   ก496
   2555

 

The constitutionalization of the World Trade Organization: legitimacy, democracy, and community in theinternational trading system

ผู้แต่ง : Cass, Deborah Z

สถานที่พิมพ์ : New York : Oxford University Press, 2005.

   K
   4610
   C343
   2005

 

Asian-Arab philosophical dialogues on globalization, democracy and human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau forEducation, 2010.

   J
   C
   571
   A832
   2010