กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพคณะทำงานในองค์กร

ผู้แต่ง : ธีรเดช ฉายอรุณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้, 2547.

   PAM
   ธ6231
   2547
   

 

การประเมินรัฐสภาไทย : ชุดคู่มือการประเมินตนเองของรัฐสภาไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555.

   J
   Q
   1747
   ก491
   2555

 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสึนามิ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2548.

   T
   D
   194
   .6
   ก491
   2548

 

Assessing the implications of Thailand's government use licenses, issued in 2006-2008

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : HITAP, Department of Health, Ministry of Public Health, 2009.

   R
   M
   671.5
   .T5
   A846
   2009

 

Thailand : child labour in illicit drug activities : a rapid assessment

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : IPEC, 2002.

   H
   D
   6250
   .T5
   T364
   2002

 

   T
   D
   195
   .I54
   พ886
   2545

 

EIA สำรวจสถานภาพ ปัญหา และทางออก

ผู้แต่ง : ปาริชาต ศิวะรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.

   T
   D
   194.68
   .T5
   ป554
   2545

 

Proof, evidentiary assessment and credibility in asylum procedures

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Martinus Nijhoff, 2005.

   K
   3268
   .3
   P965
   2005

 

การประเมินโดยอิงกับความสามารถ

ผู้แต่ง : เฟลทเชอร์, เชอร์ลีย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Be Bright Books, 2547.

   H
   F
   5549.5
   .R3
   ฟ636
   2547

 

   H
   Q
   281
   M327
   2002

 

Access to justice in assessments in the Asia Pacific : a review of experiences and tools from the region

ผู้แต่ง : Ramani Jayasundere

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UNDP, 2011.

   H
   M
   671
   R165
   2011

 

Institutional review and performance assessment : condensed report 2003

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Philippines : Human rights Resource Center, 2003.

   J
   C
   599
   .K8
   I597
   2003

 

แนวทางการประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550.

   R
   A
   565
   .A3
   น927
   2550

 

Thailand-Lao people's democratic republic and Thailand-Myanmar border areas

ผู้แต่ง : Wille, Christina

สถานที่พิมพ์ : Geneva : IPEC, 2001.

   H
   D
   6250
   .T52
   W698
   2001

 

Thailand : child domestic workers : a rapid assessment

ผู้แต่ง : Nawarat Phlainoi

สถานที่พิมพ์ : Geneva : IPEC, 2002.

   H
   Q
   789
   N328
   2002

 

Institutional review performance assessment : Final report January 2003

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Philippines : Commission on Human Rights Philippines, 2003.

   J
   C
   599
   .P6
   C7341
   2003

 

Guide to human rights impact assessment and management

ผู้แต่ง : Abrahams, Desiree

สถานที่พิมพ์ : Washington, DC : International Business Leaders Forum, 2010.

Election obligations and standards : The Carter Center assessment manual

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Atlanta, GA : The Carter Center, 2014.

   K
   3293
   E381
   2014

 

Urbanising Thailand: implications for climate vulnerability assessments

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Lodon, UK : IIED, 2016.

   H
   T
   147
   .T5
   U729
   2016