คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   NC
   572
   ค124
   2552

 

Compendium of human resources in ASEAN Civil Service Systems : driving government performance through strategic HRM/

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the Civil Service Commission, 2005.

   J
   Q
   750
   .A67
   C737
   2005

 

ความสำเร็จของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, [2552].

   U
   H
   769
   .T5
   ค181
   2552

 

ASEAN and human rights : a compilation of ASEAN statements on human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Makati City, Philippines : Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism, 2003.

   J
   C
   599
   .A78
   A816
   2003

 

Understanding the ASEAN : building the ASEAN people’s capacity to engage a truly people-centered ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Quezon City, Metro Manila, Philippines : South East Asian Committee for Advocacy, [2007?]

   H
   C
   441
   U554
   2007

 

Labour and social trends in ASEAN 2008 : driving competitiveness and prosperity with decent work

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Jakarta : Industrial Labour Organization, 2008.

   H
   D
   5821
   L125
   2008

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ค123
   2554

 

A commission shrouded in secrecy : a performance report of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 2010-2011

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, 2012.

   J
   C
   599
   .A785
   C734
   2012

 

National human rights institutions in the Asia-Pacific : a source book

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Makati City, Philippines : Human Rights Center, c2001.

   K
   M572
   N277
   2001

 

Ready, aim, sanction

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ALTSEAN Burma, [2003].

   H
   F
   1586
   .7
   R287
   2003

 

Civil society proposal : ASEAN framework instrument on the protection and promotion of the rights of migrant workers

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Singapore : Task Force on ASEAN Migrant Workers, 2009.

   H
   D
   8081
   .A8
   C582
   2009

 

Report card Burma : 1 July - 30 Sept 2003

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ALTSEAN, 2004.

   J
   C
   599
   .B93
   R425
   2003

 

เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554.

   D
   S
   575
   ข615
   2554

 

   H
   E
   8390
   .55
   ช281
   2554

 

ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : กิจกรรม, 2552.

   ENT
   ป234
   2552
   

 

Australia and ASEAN : managing change

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Canberra] : Parliament of the Commonwealth of Australia, 1998.

   D
   U
   117
   .18
   A938
   1998

 

ประเทศไทยในกระแส AEC : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิชัยพัฒนา, 2555.

   H
   C
   441
   ป283
   2555

 

The ASEAN intergovernmental commission on human rights : institutionalising human rights in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Tan, Hsien-Li, ^d1979-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2011.

   K
   NC
   572
   T161
   2011