สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE titl LIKE "%เน€เธ�เธซเธฐเธ�เธธเธกเธ�เธ�เธ”เธดเธ�เน�เธ”เธ�--เธ�เธฒเธฃเธกเธตเธชเน�เธงเธ�เธฃเน�เธงเธกเธ�เธญเธ�เธ�เธฃเธฐเธ�เธฒเธ�เธ�--เธงเธดเธ�เธฑเธข%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc