สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE titl LIKE "%เธ�เธฃเธฐเธฃเธฒเธ�เธ�เธฑเธ�เธ�เธฑเธ•เธดเธ�เธงเธฒเธกเธฃเธฑเธ�เธ�เธดเธ”เธ�เธญเธ�เธ—เธฒเธ�เธฅเธฐเน€เธกเธดเธ”เธ�เธญเธ�เน€เธ�เน�เธฒเธซเธ�เน�เธฒเธ—เธตเน� เธ�.เธจ. 2539%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc