EIA สำรวจสถานภาพ ปัญหา และทางออก

ผู้แต่ง : ปาริชาต ศิวะรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.

   T
   D
   194.68
   .T5
   ป554
   2545

 

An introduction to supporting people with a learning disabilty

ผู้แต่ง : Hardie, Elaine

สถานที่พิมพ์ : Learning Matters :^cLondon, ^c2012.

   H
   V
   1568
   .2
   H262
   2012

 

Institutional review performance assessment : Final report January 2003

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Philippines : Commission on Human Rights Philippines, 2003.

   J
   C
   599
   .P6
   C7341
   2003

 

Guide to human rights impact assessment and management

ผู้แต่ง : Abrahams, Desiree

สถานที่พิมพ์ : Washington, DC : International Business Leaders Forum, 2010.

แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552.

   T
   D
   194.68
   .T5
   น927
   2552