คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   NC
   572
   ค124
   2552

 

ความสำเร็จของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, [2552].

   U
   H
   769
   .T5
   ค181
   2552

 

ASEAN and human rights : a compilation of ASEAN statements on human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Makati City, Philippines : Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism, 2003.

   J
   C
   599
   .A78
   A816
   2003

 

Report of the fourth annual Asian human rights training and study session

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA, c2001.

   J
   C
   571
   .A78
   F781
   2001

 

Understanding the ASEAN : building the ASEAN people’s capacity to engage a truly people-centered ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Quezon City, Metro Manila, Philippines : South East Asian Committee for Advocacy, [2007?]

   H
   C
   441
   U554
   2007

 

Labour and social trends in ASEAN 2008 : driving competitiveness and prosperity with decent work

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Jakarta : Industrial Labour Organization, 2008.

   H
   D
   5821
   L125
   2008

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ค123
   2554

 

A commission shrouded in secrecy : a performance report of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 2010-2011

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, 2012.

   J
   C
   599
   .A785
   C734
   2012

 

   H
   E
   8390
   .55
   ช281
   2554

 

Australia and ASEAN : managing change

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Canberra] : Parliament of the Commonwealth of Australia, 1998.

   D
   U
   117
   .18
   A938
   1998

 

The ASEAN intergovernmental commission on human rights : institutionalising human rights in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Tan, Hsien-Li, ^d1979-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2011.

   K
   NC
   572
   T161
   2011

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ข286
   2554

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ค123
   2553

 

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556.

   K
   NC
   572
   .A35
   ป135
   2556

 

ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2555.

   J
   Z
   5490
   ป338
   2555

 

สรุปการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2556.

   J
   Z
   5490
   ส356
   2556

 

อาเซียนศึกษา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : สมุทรปราการ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556.

   D
   S
   521
   .2
   อ885
   2556

 

สุดยอดคัมภีร์อาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.

   D
   S
   525
   .8
   ส766
   2555