การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผู้แต่ง : สุทธิมา ชำนาญเวช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2561.

   H
   D
   30
   .25
   ส775
   2561

 

กลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์

ผู้แต่ง : สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

   R
   C
   488
   .5
   ส161
   2561

 

เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง : เอนก เหล่าธรรมทัศน์

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559.

   J
   Q
   1745
   อ894
   2559

 

Super SEAL คนเหนือคน

ผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม, ^d2512-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.

   V
   G
   88
   .T5
   ว491
   2561

 

การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา

ผู้แต่ง : งามพิศ สัตย์สงวน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.

   G
   N
   42
   ง341
   2558

 

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561-2562

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562.

   J
   Q
   1747
   .5
   ส2261
   2562

 

In-depth analysis of the sex trafficking industry in Thailand : on assistance for victims of human trafficking

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Alliance Anti Trafic, 2016.

   H
   Q
   281
   I352
   2016

 

สิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐชาวโรฮีนยา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.

   D
   S
   528.2
   .R64
   ส723
   2557

 

การเมืองโมเบียส

ผู้แต่ง : วาด รวี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไชน์พับลิชชิ่งเฮ้าส์, 2560.

   J
   Q
   1745
   ว459
   2560

 

พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs

ผู้แต่ง : นภดล ร่มโพธิ์

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์, 2561.

   H
   D
   58
   .8
   น191
   2561

 

ธรรมาภิบาล

ผู้แต่ง : ทิวากร แก้วมณี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศยาม, 2559.

   J
   F
   1358
   .T5
   ท492
   2559

 

On happiness (ว่าด้วยความสุข)

ผู้แต่ง : ธเนศ วงศ์ยานนาวา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมมติ, 2560.

   B
   F
   575
   .H27
   ธ285
   2560

 

เผด็จการวิทยา

ผู้แต่ง : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.

   J
   C
   495
   พ639
   2562

 

51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน

ผู้แต่ง : อิวะตะ, มัตสึโอะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560.

   H
   F
   5548
   .83
   อ751
   2560

 

บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม

ผู้แต่ง : ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมมติ, 2560.

   B
   841.4
   ช892
   2560

 

สงครามกลางเมือง "กบฎแมนฮัตตัน"

ผู้แต่ง : เพลิง ภูผา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2561.

   D
   S
   586
   พ922
   2561

 

ปฏิบัติการมัดไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

ผู้แต่ง : ภาณุโชติ ทองยัง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.

   R
   M
   147
   ภ431
   2556

 

สิทธิชุมชนและการจัดการข้อมูลชุมชนด้วย GPS

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2560.

   H
   M
   756
   ส721
   2560

 

ภูมิอากาศเปลี่ยน : ทางออกและข้อเสนอ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ ฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2559.

   Q
   C
   981
   ภ679
   2559