เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ไลฟ์เอบีซี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.

   P
   E
   1485
   ข751
   2561

 

Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา

ผู้แต่ง : เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.

   J
   Q
   1745
   .A55C6
   ด931
   2559

 

จากเรียนรู้สู่เรียนคิด

ผู้แต่ง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.

   L
   A
   1224
   .T5
   ส786
   2559

 

ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา

ผู้แต่ง : วรเวศม์ สุวรรณระดา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.

   H
   Q
   1064
   .T5
   ว237
   2559

 

สันติวิธี : เส้นทางสู่สันติภาพ

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.

   H
   M
   1281
   ช432
   2559

 

คน พรมแดน รัฐชาติ

ผู้แต่ง : ยศ สันตสมบัติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.

   G
   N
   316
   ย152
   2559

 

ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

ผู้แต่ง : เดรซเนอร์, แดเนียล ดี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2560.

   J
   Z
   1305
   ด886
   2560

 

   J
   F
   1525
   .C65
   ป467
   2561

 

การออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล

ผู้แต่ง : ณรงค์วิทย์ แสนทอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นติ้ง แอนด์แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป, 2561.

   H
   D
   58
   .7
   ณ242
   2561

 

หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษ 21

ผู้แต่ง : นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

   H
   F
   5549
   น596
   2560

 

72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560.

   D
   743
   จ688
   2560

 

ปักธงอนาคต

ผู้แต่ง : เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.

   D
   S
   578.32
   .T43
   จ735
   2561

 

การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา

ผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ ค้ำชู

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

   J
   F
   56
   .T5
   ช912
   2559

 

วิถีแห่งสามก๊ก ฉบับ "ยอดคนทำงาน" และ "องค์กรแห่งความสุข"

ผู้แต่ง : ภัทระ ฉลาดแพทย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2561.

   B
   F
   637
   .S8
   ภ369
   2561

 

   P
   N
   1995.9
   .P6
   ส341
   2561

 

การบริหารสำนักงาน

ผู้แต่ง : สุรัสวดี ราชกุลชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

   H
   F
   5547
   .T5
   ส857
   2561

 

   B
   C
   177
   ช941
   2560

 

เล่าเรื่องเบื้องต้น สตรีศึกษา สตรีนิยม

ผู้แต่ง : ลาดชาย รมิตานนท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วนิดาการพิมพ์, 2555.

   H
   Q
   1181
   .T5
   ฉ165
   2555

 

   J
   Q
   1745
   .A55E9
   ส661
   2560