สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงาน, 2544.

   J
   C
   571
   .T5
   ส898
   2544

 

รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.

   K
   PT
   2000
   .P9
   ร156
   2554

 

   J
   C
   571
   O682
   2008

 

การหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผ่านประสบการณ์ สุนี ไชยรส

ผู้แต่ง : สุนี ไชยรส, ^d2497-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ส736
   2547

 

Final report of Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT) July 2010 - July 2012

ผู้แต่ง : Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT)

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT), 2012.

   H
   V
   6485
   .T5
   T874
   2012

 

ความคิดประชาธิปไตยแบบไทยจากยุคซอยราชครูถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.

   J
   Q
   1745
   ก767
   2550

 

World poverty and human rights : cosmopolitan responsibilities and reforms

ผู้แต่ง : Pogge, Thomas

สถานที่พิมพ์ : Cambridge ;

   J
   C
   571
   P746
   2008

 

Human rights in the War on Terror

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2005.

   J
   C
   585
   H918
   2005

 

Human rights and their limits

ผู้แต่ง : Osiatynski, Wiktor, ^d1945-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2009.

   K
   3240
   O826
   2009

 

Human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : SAGE, 2010.

   J
   C
   571
   H918
   2010

 

Human rights : politics and practice

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, c2009.

   J
   C
   571
   H918
   2009

 

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ

ผู้แต่ง : พฤทธิสาณ ชุมพล, ^cม.ร.ว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

   J
   N
   318
   พ435
   2544

 

Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governance in Thailand 2005-2007

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : King Prajadhipok's Institute, 2007.

   J
   F
   1358
   .T5
   M744
   2007

 

Public participation in environmental management inThailand

ผู้แต่ง : Thawilwadee Bureekul

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : King Prajadhipok's Institute, 2000.

   G
   E
   320
   .T5
   T368
   2000

 

Human development report 2002 : deepening democracy in a fragmented world

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Oxford University Press, c2002.

   H
   D
   72
   H918
   2002

 

The changing nature of democracy

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c1998.

   J
   C
   421
   C456
   1998

 

Thailand in transition : challenges and opportunities for democracy and development

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Union Ultar Violet, 2008.

   J
   Q
   1745
   T364
   2008