กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพคณะทำงานในองค์กร

ผู้แต่ง : ธีรเดช ฉายอรุณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้, 2547.

   PAM
   ธ6231
   2547
   

 

การประเมินรัฐสภาไทย : ชุดคู่มือการประเมินตนเองของรัฐสภาไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555.

   J
   Q
   1747
   ก491
   2555

 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสึนามิ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2548.

   T
   D
   194
   .6
   ก491
   2548

 

Assessing the implications of Thailand's government use licenses, issued in 2006-2008

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : HITAP, Department of Health, Ministry of Public Health, 2009.

   R
   M
   671.5
   .T5
   A846
   2009

 

Thailand : child labour in illicit drug activities : a rapid assessment

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : IPEC, 2002.

   H
   D
   6250
   .T5
   T364
   2002

 

   T
   D
   195
   .I54
   พ886
   2545

 

Intelligence and human rights in the era of global terrorism

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Westport, Conn. : Praeger Security International, 2008.

   J
   F
   1525
   .I6
   I611
   2008

 

Recent labor immigration policies in the oil-rich gulf : how effective are they likely to be?

ผู้แต่ง : Shah, Nasra M.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO, 2008.

   H
   D
   8039
   .P42
   S525
   2008

 

EIA สำรวจสถานภาพ ปัญหา และทางออก

ผู้แต่ง : ปาริชาต ศิวะรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.

   T
   D
   194.68
   .T5
   ป554
   2545

 

Proof, evidentiary assessment and credibility in asylum procedures

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Martinus Nijhoff, 2005.

   K
   3268
   .3
   P965
   2005

 

Intellectual property rights and food security

ผู้แต่ง : Blakeney, Michael

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, MA : CABI, c2009.

   K
   3626
   B636
   2009

 

The ASEAN intergovernmental commission on human rights : institutionalising human rights in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Tan, Hsien-Li, ^d1979-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2011.

   K
   NC
   572
   T161
   2011

 

การประเมินโดยอิงกับความสามารถ

ผู้แต่ง : เฟลทเชอร์, เชอร์ลีย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Be Bright Books, 2547.

   H
   F
   5549.5
   .R3
   ฟ636
   2547

 

   H
   Q
   281
   M327
   2002

 

Access to justice in assessments in the Asia Pacific : a review of experiences and tools from the region

ผู้แต่ง : Ramani Jayasundere

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UNDP, 2011.

   H
   M
   671
   R165
   2011

 

Institutional review and performance assessment : condensed report 2003

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Philippines : Human rights Resource Center, 2003.

   J
   C
   599
   .K8
   I597
   2003

 

แนวทางการประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550.

   R
   A
   565
   .A3
   น927
   2550

 

Thailand-Lao people's democratic republic and Thailand-Myanmar border areas

ผู้แต่ง : Wille, Christina

สถานที่พิมพ์ : Geneva : IPEC, 2001.

   H
   D
   6250
   .T52
   W698
   2001

 

Thailand : child domestic workers : a rapid assessment

ผู้แต่ง : Nawarat Phlainoi

สถานที่พิมพ์ : Geneva : IPEC, 2002.

   H
   Q
   789
   N328
   2002