สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เน�เธ�เธฃเธ�เธ�เธฒเธฃเธ�เธขเธฒเธขเธญเธ�เธ�เน�เธ�เธงเธฒเธกเธฃเธนเน�เธ�เธฒเธ�เน�เธกเน�เธญเธฒเธขเธชเธนเน�เธญเธฑเธ�เธ”เธฒเธกเธฑเธ�เน€เธ�เธทเน�เธญเธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ”เธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ�เธซเธฒเธชเธดเธ—เธ�เธดเน�เธ�เธชเธ–เธฒเธ�เธฐเธ�เธธเธ�เธ�เธฅเธ�เธญเธ�เธ�เธ�เน�เธฃเน�เธฃเธฑเธ�เน�เธฃเน�เธชเธฑเธ�เธ�เธฒเธ•เธด%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc