พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ผู้แต่ง : อัจฉรา ฉายากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

   K
   3238
   .A37T
   อ498
   2546

 

Human rights : a very short introduction

ผู้แต่ง : Clapham, Andrew

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   571
   C588
   2007

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2547.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2547

 

The law of international human rights protection

ผู้แต่ง : Kalin, Walter

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, 2009.

   K
   3240
   K144
   2009

 

Rural-urban migration and policy responses in China : challenges and options

ผู้แต่ง : Wang, Dewen

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, c2008.

   H
   D
   5856
   .C6
   W246
   2008

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2544

 

Make them go away : Clint Eastwood, Christopher Reeve & the case against disability rights

ผู้แต่ง : Johnson, Mary, ^d1948-

สถานที่พิมพ์ : Louisville, Kentucky : Advocado Press, c2003.

   K
   F480
   J661
   2003

 

Report Round Table Discussion : rights and obligations under CEDAW

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Kuala Lumpur, Malaysia : Suhakam, 2004.

   K
   PG
   516
   .A67
   R859
   2004

 

   K
   3242
   .A35
   C744
   2002

 

The right to health : a resource manual for NGOs

ผู้แต่ง : Asher, Judith Paula, ^d1967-

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

   R
   A
   440
   A825
   2010

 

The core international human rights treaties

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2006.

   e-Book

 

Women's global health and human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2010.

   R
   A
   778
   W872
   2010

 

Political institutions and lesbian and gay rights in the United States and Canada

ผู้แต่ง : Smith, Miriam

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 2009.

   H
   Q
   76.8
   .U5
   S655
   2009

 

With hindsight, heading forword : integrative Thai feminist standpoint

ผู้แต่ง : Virada Somswasdi

สถานที่พิมพ์ : Chiangmai : Wanida Press, 2006.

   H
   Q
   1750
   .55
   V813
   2006

 

World conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance : declaration and programme of action

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2002.

   H
   T
   1505
   W927
   2002

 

Take a step to stamp out torture

ผู้แต่ง : Amnesty International

สถานที่พิมพ์ : London, United Kingdom : Amnesty International Publications, 2000.

   H
   V
   8593
   A522
   2000

 

   H
   T
   1521
   W926
   2005

 

National human rights institutions and economics, social and economic rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Intersentia, 2013.

   J
   C
   571
   N278
   2013

 

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : a manual for national human rights institutions

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sydney : APF, c2013.

   K
   3247
   U582
   2013

 

Textbook on international human rights

ผู้แต่ง : Smith, Rhona K. M.

สถานที่พิมพ์ : New York : Oxford University Press, c2005.

   K
   3240
   S657
   2005