สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE isbn LIKE "%เธ�เธธเธฌเธฒเธฅเธ�เธ�เธฃเธ“เน�เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข เธ�เธ“เธฐเน€เธ เธชเธฑเธ�เธจเธฒเธชเธ•เธฃเน�. เน�เธ�เธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธธเน�เธกเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธนเน�เธ�เธฃเธดเน�เธ เธ�เธ”เน�เธฒเธ�เธชเธธเธ�เธ เธฒเธ�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc