สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE isbn LIKE "%เธชเธณเธ�เธฑเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธญเธ�เธ—เธธเธ�เธชเธ�เธฑเธ�เธชเธ�เธธเธ�เธ�เธฒเธฃเธชเธฃเน�เธฒเธ�เน€เธชเธฃเธดเธกเธชเธธเธ�เธ เธฒเธ�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc