รีวิวทั้งหมด

กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว

22 ม.ค. 2563

กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว
ผู้แต่ง : พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ได้หยิบยกเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวจากสังคมเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยเป็นกรณีศึกษาถึงปัญหาชีวิตในครอบครัว ให้ตระหนักรู้ถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามสถานะทางกฎหมาย ทำให้เข้าใจถึงความมีเสรีภาพของคน ๆ หนึ่งใช้ “สิทธิ” ตามที่กฎหมายครอบครัว-มรดกให้ “การคุ้มครองสิทธิ” เป็นหลักสำคัญ มีการเทียบเคียงมุมมองจากสภาพสังคมที่เป็นจริงและเกิดเป็นคดีครอบครัว-มรดก เพื่อสะท้อนภาพชีวิตและปัญหาที่เกิดขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย 1. การหมั้น  2. เงื่อนไขแห่งการสมรส  3. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา  4. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา  5. อำนาจจัดการทรัพย์สิน  6. ความเป็นโมฆะของการสมรส 
7. การสิ้นสุดแห่งการสมรส  8. มรดก-พินัยกรรม 
อ่านเพิ่มเติม


ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย

15 ม.ค. 2563

ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย
ผู้แต่ง : ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, และชญานี หวลทรง
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความผิดฐานต่าง ๆ ออกเป็นหลักกฎหมายง่าย ๆ ในการจดจำ และวิธีปฏิบัติ พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้ตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว เพื่อย่นย่อระยะเวลาในการค้นคว้าของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักปกครองหรือนักกฎหมาย ให้ได้ทราบเหตุผลของศาลในการวินิจฉัยคดีต่าง ๆ มาเป็นอุทาหรณ์ ที่จะนำความรู้ ตลอดจนข้อตำหนิต่าง ๆ ของศาลไปแก้ไขข้อบกพร่องและนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม


เมียน้อยกับเรื่องของกฎหมาย

15 ม.ค. 2563

เมียน้อยกับเรื่องของกฎหมาย
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ เปิดมุมมองทางกฎหมายให้ผู้ที่ประสบปัญหาด้วยความบังเอิญความจำเป็น หรือโชคชะตาพาไปหลงเข้ามาในเส้นทางนี้ได้มีความเข้าใจ และพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความมีสติและเป็นไปโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ประกอบด้วย สิทธิมีเล็กน้อย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สิน การทำสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน กรณีเกี่ยวกับหนี้ร่วม เมียน้อยกับการหย่าขาด เมียน้อยกับเรื่องของบุตร ลูกเมียน้อยที่บิดารับรองตามความเป็นจริง เมียน้อยกับบุตรบุญธรรม เมียน้อยกับการรับมรดก

อ่านเพิ่มเติม


Human Rights Commissions and  Ombudsman Offices

20 พ.ย. 2562

Human Rights Commissions and Ombudsman Offices
ผู้แต่ง : Kamal Hossain, Leonard F.M. Besselink Haile Selassie Gebre Selassie and Edmond Volker
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอผลการประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และปัญหาของประเทศที่เปลี่ยนจากระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ไปสู่ระบบประชาธิปไตยโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินใน 23 ประเทศ ทั้งในด้านการแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ การดำเนินงาน บุคลากรและงบประมาณ รวมถึงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติทางกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม


อิสลามกับการเมือง

20 พ.ย. 2562

อิสลามกับการเมือง
ผู้แต่ง : สามารถ ทองเฝือ
บทคัดย่อ

หนังสืออิสลามกับการเมืองของรองศาสตราจารย์สามารถ ทองเฝือ ช่วยอธิบายให้เห็นถึงหลักการที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการพูดถึงที่มาที่ไปของอํานาจ อันเกิดจากทางด้านทฤษฎีที่มีรากฐานรองรับจาก "อัลกุรอาน" และ "ซุนนะห์" หรือแบบฉบับของ "ท่านศาสดา" จนถึงการพูดถึง "สงครามและสันติภาพ" ในท้ายบท การกล่าวถึงการก่อกําเนิดขององค์กรสมัยใหม่ที่ตอบรับกับโลกสมัยใหม่ที่เราเรียกว่า "องค์การความร่วมมืออิสลาม" หรือ "Organization of Islamic Cooperation (OIC)" นับว่าเป็นองค์กรทางการเมืองของโลกมุสลิมที่กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกมุสลิม นั่นหมายความว่าเป็นองค์การระหว่างที่ใหญ่สุดในนามของการเมืองโลกมุสลิม

อ่านเพิ่มเติม


คน เริ่มต้น

13 พ.ย. 2562

คน เริ่มต้น
ผู้แต่ง : จันทราภา จินดาทอง, ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา, วีรชัย รักธรรมเนียม, และกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ
บทคัดย่อ
หนังสือ “คน” เริ่มต้น เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ สามารถเห็นภาพเชื่อมโยงระหว่างบริบทของชุมชนและสภาพปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล พร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาสิทธิจากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงาน ผู้อ่านจะได้เห็นปัญหาและหนทางในการก้าวพ้นปัญหาไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1  เป็นเรื่องของการถอดบทเรียนการพัฒนาสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล  ส่วนที่ 2  ศึกษาวิถีชุมชนนำเสนอเรื่องเล่า บันทึกเรื่องราวประวัติชุมชนและพยานบุคคลในชุมชนผ่านการทดลองใช้เครื่องมือ
 
อ่านเพิ่มเติม


ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน

31 ต.ค. 2562

ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้แต่ง : ปวริศร เลิศธรรมเทวี
บทคัดย่อ

หนังสือ “ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน” เล่มนี้ ผู้เขียนได้พัฒนามาจากงานศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวถึงเฉพาะอาเซียนซึ่งได้รับอิทธิพลแนวความคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยตรวจสอบความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญในลักษณะต่าง ๆ และเปรียบเทียบองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกลุ่มประเทศในอาเซียน เพื่อแสวงหาแนวทางหรือมาตรการเสริมในการสร้างความร่วมมือให้บรรลุประสงค์สามเสาหลักและการประกันสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในภูมิภาคอาเซียนตามกรอบกติกาภายใต้กฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกรอบกำหนดหลักการและพันธกรณีที่บรรดารัฐสมาชิกจะต้องนำไปปรับใช้ในทิศทางเดียวกัน 

อ่านเพิ่มเติม