รีวิวทั้งหมด

Human Rights Commissions and  Ombudsman Offices

20 พ.ย. 2562

Human Rights Commissions and Ombudsman Offices
ผู้แต่ง : Kamal Hossain, Leonard F.M. Besselink Haile Selassie Gebre Selassie and Edmond Volker
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอผลการประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และปัญหาของประเทศที่เปลี่ยนจากระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ไปสู่ระบบประชาธิปไตยโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินใน 23 ประเทศ ทั้งในด้านการแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ การดำเนินงาน บุคลากรและงบประมาณ รวมถึงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติทางกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม


อิสลามกับการเมือง

20 พ.ย. 2562

อิสลามกับการเมือง
ผู้แต่ง : สามารถ ทองเฝือ
บทคัดย่อ

หนังสืออิสลามกับการเมืองของรองศาสตราจารย์สามารถ ทองเฝือ ช่วยอธิบายให้เห็นถึงหลักการที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการพูดถึงที่มาที่ไปของอํานาจ อันเกิดจากทางด้านทฤษฎีที่มีรากฐานรองรับจาก "อัลกุรอาน" และ "ซุนนะห์" หรือแบบฉบับของ "ท่านศาสดา" จนถึงการพูดถึง "สงครามและสันติภาพ" ในท้ายบท การกล่าวถึงการก่อกําเนิดขององค์กรสมัยใหม่ที่ตอบรับกับโลกสมัยใหม่ที่เราเรียกว่า "องค์การความร่วมมืออิสลาม" หรือ "Organization of Islamic Cooperation (OIC)" นับว่าเป็นองค์กรทางการเมืองของโลกมุสลิมที่กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกมุสลิม นั่นหมายความว่าเป็นองค์การระหว่างที่ใหญ่สุดในนามของการเมืองโลกมุสลิม

อ่านเพิ่มเติม


คน เริ่มต้น

13 พ.ย. 2562

คน เริ่มต้น
ผู้แต่ง : จันทราภา จินดาทอง, ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา, วีรชัย รักธรรมเนียม, และกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ
บทคัดย่อ
หนังสือ “คน” เริ่มต้น เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ สามารถเห็นภาพเชื่อมโยงระหว่างบริบทของชุมชนและสภาพปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล พร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาสิทธิจากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงาน ผู้อ่านจะได้เห็นปัญหาและหนทางในการก้าวพ้นปัญหาไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1  เป็นเรื่องของการถอดบทเรียนการพัฒนาสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล  ส่วนที่ 2  ศึกษาวิถีชุมชนนำเสนอเรื่องเล่า บันทึกเรื่องราวประวัติชุมชนและพยานบุคคลในชุมชนผ่านการทดลองใช้เครื่องมือ
 
อ่านเพิ่มเติม


ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน

31 ต.ค. 2562

ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้แต่ง : ปวริศร เลิศธรรมเทวี
บทคัดย่อ

หนังสือ “ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน” เล่มนี้ ผู้เขียนได้พัฒนามาจากงานศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวถึงเฉพาะอาเซียนซึ่งได้รับอิทธิพลแนวความคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยตรวจสอบความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญในลักษณะต่าง ๆ และเปรียบเทียบองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกลุ่มประเทศในอาเซียน เพื่อแสวงหาแนวทางหรือมาตรการเสริมในการสร้างความร่วมมือให้บรรลุประสงค์สามเสาหลักและการประกันสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในภูมิภาคอาเซียนตามกรอบกติกาภายใต้กฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกรอบกำหนดหลักการและพันธกรณีที่บรรดารัฐสมาชิกจะต้องนำไปปรับใช้ในทิศทางเดียวกัน 

อ่านเพิ่มเติม


ควบคุมหรือคุ้มครอง มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจ และการเมือง ของความชอบธรรม

31 ต.ค. 2562

ควบคุมหรือคุ้มครอง มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจ และการเมือง ของความชอบธรรม
ผู้แต่ง : จันจิรา สมบัติพูนศิริ
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสองส่วนที่สำคัญ ดังนี้
ส่วนแรก ศึกษารูปแบบการรับมือผู้ชุมนุมในสังคมไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2557 ด้วยบริบทความขัดแย้งว่าด้วยความชอบธรรมของรัฐบาล ความขัดแย้งด้านนโยบาย และความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ กรณีศึกษามาตรการรับฟังการประท้วงของกลุ่ม กปปส. ในปี 2556-2557 
ส่วนที่สอง เปรียบเทียบประสบการณ์การรับมือผู้ชุมนุมในประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์เพื่อพิจารณาความท้าทายของการรับมือผู้ชุมนุมในสังคมประชาธิปไตยในเอเชีย หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปมาตรการรับมือผู้ชุมนุมเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันมีประสิทธิภาพ ซึ่งอำนวยให้สาธารณชนเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจมากขึ้น 
อ่านเพิ่มเติม


มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล

24 ต.ค. 2562

มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล
ผู้แต่ง : ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช, และกษมา สุขนิวัฒน์ชัย
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ได้ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐ และการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการบัญญัติกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ 

อ่านเพิ่มเติม


อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา

10 ต.ค. 2562

อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา
ผู้แต่ง : อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช และณัฐณพัศ พิพัฒน์รัตนเสรี
บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง “อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา” มีความน่าสนใจหลายประการโดยเฉพาะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญาที่หนีภัยความรุนแรงจากเมียนมาเข้าไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยรายละเอียดของหนังสือจะอธิบายถึงแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมจากอาเซียนที่เป็นเอกภาพและประสานกันให้เข้าถึงพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้ง  

อ่านเพิ่มเติม