รีวิวทั้งหมด

คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

18 พ.ค. 2566

คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา
ผู้แต่ง : ธานี สิงหนาท
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนพยานหลักฐานคดีแพ่ง บทที่ 8 เรื่อง วิธีการสืบพยานบุคคล และเพิ่มเติมตัวอย่างข้อสอบวิชาพยานหลักฐานของเนติบัณฑิตยสภา ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามสอบใหญ่ สนามสอบเล็กและสนามสอบจิ๋วจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาให้ทันสมัยจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม


คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้คดียักยอก

18 พ.ค. 2566

คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้คดียักยอก
ผู้แต่ง : จิตฤดี วีระเวสส์
บทคัดย่อ

ปัจจุบัน คดียักยอกเป็นคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลในปริมาณสูงอันแสดงให้เห็นถึงสภาพสภาวะเศรษฐกิจของสังคมที่ผู้คนยังมีความต้องการผลประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น หลายเท่าตัว โดยไม่สนใจในวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ซึ่งเห็นได้จากพฤติการณ์แห่งคดีที่ผู้กระทำความผิดพยายามสรรหาวิธีการเบียดบังยักยอกต่าง ๆ อย่างหลากหลายและแยบยล ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของรัฐ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. 220/2561)

20 พ.ค. 2565

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. 220/2561)
ผู้แต่ง : สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บทคัดย่อ

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และรวมทั้งผู้ที่สนใจ

อ่านเพิ่มเติม