รีวิวทั้งหมด

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2564

2 ก.ค. 2564

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2564
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
บทคัดย่อ
รายงานสุขภาพคนไทย 2564 
นำเสนอส่วนแรกด้วย 10 หมวดตัวชี้วัด "สุขภาพพื้นที่" โดยมีหัวข้อสำคัญ 10 เรื่อง คือ
1. พฤติกรรมทางกาย  
2. สุขภาพ  
3. สุขภาพจิต  
4. สุขภาพสังคม  
5. อนามัยแม่และเด็ก  
6. ประชากรกลุ่มเปราะบาง  
7. สิ่งแวดล้อม  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
9. ทรัพยากรสุขภาพ  
10. เขตสุขภาพ 
นอกจากนี้ยังมียังมีสถานการณ์อื่นๆ 
ที่น่าสนใจ
อ่านเพิ่มเติม


สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 2564

สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้แต่ง : สำนักงาน ป.ป.ช.
บทคัดย่อ
ภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการร้องเรียนเข้าไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 9,130 เรื่อง
โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
- สถิติคำกล่าวหาร้องเรียน
- สถิติผลการตรวจรับคำกล่าวหา
- สถิติคำกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการเอง และที่ส่งหน่วยงานอื่นดำเนินการ
- ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและการไต่สวนข้อเท็จจริง
- สรุปแนวโน้มสถานการณ์การทุจริตเปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.
อ่านเพิ่มเติม


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ

15 มิ.ย. 2564

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
บทคัดย่อ

 งานวิจัยชิ้นนี้อาศัยการวิเคราะห์ช่องว่าง หรือ Gap analysis เพื่อศึกษาว่ากลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาครัฐทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจเพียงพอต่อข้อกำหนดตามหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา หรือไม่อย่างไร มีช่องว่างในประเด็นใดบ้าง มีมาตรการใดที่ยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ โดยแยกการวิเคราะห์ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์กลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน (actual) เทียบกับ 2. กลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่ควรจะเป็น (desired) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสังคมทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะทำให้เห็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจริงและนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนของภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม


คู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพในการชุมนุม : ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

8 มิ.ย. 2564

คู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพในการชุมนุม : ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ผู้แต่ง : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
บทคัดย่อ

เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (Freedom of Peaceful Assembly) เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ?และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนจะออกมารวมตัวกันเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหน่วงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้รับรู้และตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อน เพื่อแสดงออกและรณรงค์ต่อสาธารณะในจุดยืนความคิดเห็นเรื่องหนึ่งเรื่องใด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การรวมตัวกันเพื่อใช้เสรีภาพการชุมนุม ในปัจจุบันมีเงื่อนไขขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด เพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประชาชนที่ต้องการใช้เสรีภาพการชุมนุมทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมชุมนุมจึงควร ได้ศึกษาทำความเข้าใจทั้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรคและเพื่อปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองไม่ให้ถูกละเมิดจากการตีความบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือฉบับนี้ จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


นิติธรรม : สถานะบุคคลและสิทธิ ความเรียงว่าด้วยคดีสถานะบุคคลและสิทธิ

8 มิ.ย. 2564

นิติธรรม : สถานะบุคคลและสิทธิ ความเรียงว่าด้วยคดีสถานะบุคคลและสิทธิ
ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้ผลัดถิ่น สภาทนายความ
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกรณีที่ทางคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้ผลัดถิ่น ช่วยเหลือ 9 กรณี เพื่อให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิที่บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการดำเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ
- โรฮิงยา : คนไร้รัฐที่ไม่มีใครต้องการ
- จอบิ : คนไทย-กะเหรี่ยงดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรีบนเส้นทางการพิสูจน์ตน เพื่อให้รัฐไทยรับรองว่าเขาเป็นคนไทย
- ประเสริฐ อินทรจักร : การต่อสู้เพื่อสิทธิของคนไทยพลัดถิ่น
- น้องหม่อง : เครื่องบินกระดาษพับ ฝันและหวังกับการเดินทางข้ามพรมแดนของเด็กไร้สัญชาติ
- 54 ศพแรงงานข้ามชาติในตู้คอนเทนเนอร์ : เหยื่อขบวนการค้าแรงงาน
- ลูกเรือประภาสนาวี : ชีวิตที่ไร้ค่าของกิจการประมง
- แรงงานข้ามชาติ : ผู้ประสบภัยสึนามิ กับทุกข์ที่ซ้ำเติม
- นัทนิตติ้ง : การลุกขึ้นสู้ของแรงงานทาส
- ถอนข้อสงวนข้อที่ 7 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) : ยอมรับ ความเป็นบุคคลตามกฎหมายแก่เด็ก
อ่านเพิ่มเติม


Human Rights Human ลอง : คู่มือกิจกรรมสู่การอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน

8 มิ.ย. 2564

Human Rights Human ลอง : คู่มือกิจกรรมสู่การอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สามารถเข้าใจในเบื้องต้นว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไง พร้อมตัวอย่าง เรื่องเล่า และประสบการณ์ของคนที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ
- สิทธิมนุษยชนมาจากไหน
- หลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชน
- คุณค่าสากลแห่งสิทธิมนุษยชน
- สิทธิมนุษยชนกับพันธกรณีของรัฐ
- กลไกของสิทธิมนุษยชนกับพันธกรณีของรัฐ
- พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม


คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย

8 มิ.ย. 2564

คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย
ผู้แต่ง : โชติช่วง ทัพวงศ์
บทคัดย่อ

หนังสือ “คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย” เล่มนี้ อธิบายบทบาทและข้อควรปฏิบัติในการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนต่าง ๆ มากกว่าการอธิบายทฤษฎีไกล่เกลี่ย สามารถใช้เป็นคู่มือเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้น โดยการไกล่เกลี่ยเฉพาะด้าน เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในที่ทำงาน และการไกล่เกลี่ยของฝ่ายปกครอง

อ่านเพิ่มเติม


ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน

8 มิ.ย. 2564

ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
บทคัดย่อ
หนังสือ “ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน” เล่มนี้ มีเนื้อหาการใช้และตีความสิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาในเรื่องใหม่ ๆ ทำความเข้าใจในเหตุผลหรือระบบแห่งเหตุผลการใช้และการตีความสิทธิขั้นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 7 บท โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้ 
- สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายมหาชน
- สถานะของสิทธิขั้นพื้นฐานในทฤษฎีลำดับชั้นของกฎหมาย
- ภารกิจหน้าที่ของสิทธิขั้นพื้นฐาน
- โครงสร้างของบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
- ทฤษฎีหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
- ทฤษฎีว่าด้วยการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
- ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพ
อ่านเพิ่มเติม


การตรวจสอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน

8 มิ.ย. 2564

การตรวจสอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน
ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และศยามล ไกยูรวงศ์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของประชาชนในการตรวจสอบอำนาจรัฐ “การตรวจ สอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน” ด้วยการใช้อำนาจรัฐที่มีความถูกต้องชอบธรรมต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นการใช้อำนาจตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้หากขาดระบบการตรวจสอบที่ดี แม้นได้คนดีมีความสามารถเข้าทำหน้าที่ อาจนำไปสู่ปัญหาการใช้อำนาจที่เกินขอบเขต หรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ที่นำความเสียหายสู่ประชาชน และประเทศชาติการวางระบบการทำงานและการตรวจสอบที่ดีบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องเที่ยงธรรม และมีส่วนร่วมจากประชาชน จึงเป็นแนวทางที่นำไปสู่การตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้การใช้อำนาจรัฐนั้นคุ้มครองและยังประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม


ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

8 มิ.ย. 2564

ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้แต่ง : โกเมศ สุบงกช
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสอดคล้องกับ “หลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” หรือ “หลักการปารีส” ซึ่งเป็นหลักการที่กำหนดแนวทางในการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติของประเทศต่าง ๆ และกำหนดสถานะ หน้าที่รับผิดชอบของสถาบันสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง เป็นมาตรฐานสากลระหว่างประเทศที่ทำให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในประเทศต่าง ๆ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม