รีวิวทั้งหมด

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

11 ม.ค. 2565

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ ประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานในการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายและคำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป คำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา และคำพิพากษาศาลสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมศึกษาวิเคราะห์กฎหมายของไทยและคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เป็นจริงในสังคมไทยภายใต้บริบทสากลและบริบทประเทศ เป็นการนำเสนอประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันในทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม


ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน : ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล

10 ม.ค. 2565

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน : ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

สาระสำคัญของปฏิญญาฯ เป็นการให้คำจำกัดความของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) ว่าหมายถึงบุคคล กลุ่มคน และองค์กรอื่น ๆ ของสังคมใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง และการเมือง รวมถึงสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การชุมชุมโดยสันติ การเข้าร่วมในองค์กรหรือสมาคม รวมทั้งการติดต่อกับองค์การต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับฝ่ายต่าง ๆ ความรับผิดชอบของรัฐในการดำเนินมาตรการตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาฯ การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม


คู่มือการส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย

24 ธ.ค. 2564

คู่มือการส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย
ผู้แต่ง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บทคัดย่อ
คู่มือฉบับนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ คือ
- ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับ
- การคัดกรองเบื้องต้น
- การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
- การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งกลับ
- การส่งกลับและเตรียมแผนการคืนสู่สังคม
- การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
อ่านเพิ่มเติม


รักนวลสงวนสิทธิ์

22 ธ.ค. 2564

รักนวลสงวนสิทธิ์
ผู้แต่ง : ภาวิณี บุนนาค
บทคัดย่อ

"รักนวลสงวนสิทธิ์" ไม่ใช่บันทึกเรื่องราวของวีรบุรุษ วีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็นงานประวัติศาสตร์ที่เจาะลึกลงไปในวิถีชีวิต ปัญหา และชีวิตประจำวันของผู้หญิงไทยที่ถูกละเลยจากหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปิดเผยเรื่องราวการต่อสู้เพื่อสิทธิ์เหนือเนื้อตัวร่างกายของหญิงไทยหลากชนชั้น หลายสถานะ  ผ่านคดีความและฎีกาในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยของสังคมไทยเท่านั้นแต่ยังเปิดเผยมิติอื่น ๆ ของชีวิต และบทบาททางเศรษฐกิจของพวกเธอในพื้นที่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การเปิดปูมสมัยใหม่ และสังคมไทยซึ่งกดทับตัวตนของคนทุกเพศ ทุกชนชั้นเสมอมา

อ่านเพิ่มเติม


สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน : เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

16 ธ.ค. 2564

สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน : เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักการ UNGPs “ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มักเกิดจากการประกอบธุรกิจของไทย” “หน้าที่ของรัฐ” “ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ” “การเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน” “แนวโน้มของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอนาคต” ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม


หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา

15 ธ.ค. 2564

หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

มีเนื้อหาทั้งหมด 3 ส่วน พร้อมคำอธิบายหลักการพื้นฐาน และหลักการในการดำเนินการ คือ ส่วนที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ส่วนที่ 3 การเข้าถึงการเยียวยา

อ่านเพิ่มเติม


สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

14 ธ.ค. 2564

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำหนังสือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยประกอบด้วย การทำความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พันธกรณีระหว่างประเทศที่กำหนดเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิผู้ต้องหาในชั้นจับกุม รับมอบตัวชั้นสอบสวน สิทธิของจำเลย การปล่อยตัว สิทธิของผู้เสียหาย และสิทธิของพยาน นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม ซึ่งเป็นแหล่งทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

13 ธ.ค. 2564

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คือ การประกาศเจตนารมณ์ในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยไทยออกเสียงสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม


มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2563

9 ธ.ค. 2564

มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2563
ผู้แต่ง : ศูนย์ข้อมูลมติชน
บทคัดย่อ

"บันทึกประเทศไทย ปี 2563" คือหนังสือที่บันทึกเรื่องราวสำคัญในรอบปี นับแต่ความโหดร้ายของโรคโควิด-19 ความพินาศตกต่ำของระบบเศรษฐกิจ จนถึงปัญหาการเมืองเป็นพิษที่พร้อมจะลุกลามบานปลาย แต่อย่างน้อยก็มีปรากฎการณ์ที่น่าสนใจ เพราะในบางประเด็นก็แฝงไว้ซึ่งความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรื่องราวจากข่าวสารดังกล่าวจึงใช่เพียงบทบักทึกเหตุการณ์ แต่เป็นผลงานวิชาการและประวัติศาสตร์ นับจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้า ทั้งเพื่อการเรียนรู้ การทำความเข้าใจ และการจดจำทุกประเด็นสำคัญตลอดปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


การสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญจากกลิ่นรบกวน

8 ธ.ค. 2564

การสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญจากกลิ่นรบกวน
ผู้แต่ง : ธนาศรี สีหะบุตร
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในด้านกลิ่น วิธีการสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญจากกลิ่นรบกวนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการใช้ประสบการณ์จากการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุรำคาญมาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมเหตุรำคาญ รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดตามความเหมาะสมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม


ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

7 ธ.ค. 2564

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
ผู้แต่ง : จิราภรณ์ ดำจันทร์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง การเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น : ความล้มเหลวของการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการศึกษาความล้มเหลวของกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยเนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ที่สนใจทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม


การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

3 ธ.ค. 2564

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
บทคัดย่อ

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำเอกสาร การยื่น การส่ง การรับคำคู่ความ และเอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของผู้ที่สนใจต่อไป

อ่านเพิ่มเติม


สื่อสังคมกับประชาธิปไตย

2 ธ.ค. 2564

สื่อสังคมกับประชาธิปไตย
ผู้แต่ง : ภัทระ คำพิทักษ์
บทคัดย่อ

...เมื่อศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของการใช้งานกลับพบว่าคนไทยยังคงใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง มากกว่าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือการใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย แม้ว่าหลายแพลตฟอร์ม เช่น Facebook หรือ Twitter จะมีนักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนำไปใช้เพื่อการสื่อสารทางการเมืองทั้งในช่วงที่มีหรือไม่มีการเลือกตั้งก็ตาม อีกทั้งยังถูกนำไปใช้เป็นช่องทางสำคัญในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เรียกร้องในประเด็นทางการเมืองของผู้คนในสังคมไทย ซึ่งหลายครั้งการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อประเด็นทางการเมืองของคนไทยใน Social media ได้เป็นพลังสำคัญที่กดดันให้เกิดผลตามมา ตลอดจนการสร้างกระบวนการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ...

อ่านเพิ่มเติม


รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2564

2 ก.ค. 2564

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2564
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
บทคัดย่อ
รายงานสุขภาพคนไทย 2564 
นำเสนอส่วนแรกด้วย 10 หมวดตัวชี้วัด "สุขภาพพื้นที่" โดยมีหัวข้อสำคัญ 10 เรื่อง คือ
1. พฤติกรรมทางกาย  
2. สุขภาพ  
3. สุขภาพจิต  
4. สุขภาพสังคม  
5. อนามัยแม่และเด็ก  
6. ประชากรกลุ่มเปราะบาง  
7. สิ่งแวดล้อม  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
9. ทรัพยากรสุขภาพ  
10. เขตสุขภาพ 
นอกจากนี้ยังมียังมีสถานการณ์อื่นๆ 
ที่น่าสนใจ
อ่านเพิ่มเติม


สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 2564

สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้แต่ง : สำนักงาน ป.ป.ช.
บทคัดย่อ
ภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการร้องเรียนเข้าไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 9,130 เรื่อง
โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
- สถิติคำกล่าวหาร้องเรียน
- สถิติผลการตรวจรับคำกล่าวหา
- สถิติคำกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการเอง และที่ส่งหน่วยงานอื่นดำเนินการ
- ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและการไต่สวนข้อเท็จจริง
- สรุปแนวโน้มสถานการณ์การทุจริตเปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.
อ่านเพิ่มเติม


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ

15 มิ.ย. 2564

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
บทคัดย่อ

 งานวิจัยชิ้นนี้อาศัยการวิเคราะห์ช่องว่าง หรือ Gap analysis เพื่อศึกษาว่ากลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของภาครัฐทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจเพียงพอต่อข้อกำหนดตามหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา หรือไม่อย่างไร มีช่องว่างในประเด็นใดบ้าง มีมาตรการใดที่ยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ โดยแยกการวิเคราะห์ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์กลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน (actual) เทียบกับ 2. กลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่ควรจะเป็น (desired) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสังคมทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะทำให้เห็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจริงและนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนของภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม


คู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพในการชุมนุม : ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

8 มิ.ย. 2564

คู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพในการชุมนุม : ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ผู้แต่ง : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
บทคัดย่อ

เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (Freedom of Peaceful Assembly) เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ?และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนจะออกมารวมตัวกันเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหน่วงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้รับรู้และตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อน เพื่อแสดงออกและรณรงค์ต่อสาธารณะในจุดยืนความคิดเห็นเรื่องหนึ่งเรื่องใด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การรวมตัวกันเพื่อใช้เสรีภาพการชุมนุม ในปัจจุบันมีเงื่อนไขขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด เพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประชาชนที่ต้องการใช้เสรีภาพการชุมนุมทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมชุมนุมจึงควร ได้ศึกษาทำความเข้าใจทั้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรคและเพื่อปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองไม่ให้ถูกละเมิดจากการตีความบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือฉบับนี้ จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม