รีวิวทั้งหมด

เศรษฐกิจประเทศไทย

12 มี.ค. 2563

เศรษฐกิจประเทศไทย
ผู้แต่ง : อนุสรณ์ ธรรมใจ
บทคัดย่อ
หนังสือ “เศรษฐกิจประเทศไทย” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศไทย เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 10 บท โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้ 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศ
- ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
- พลวัตเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
- เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก พ.ศ. 2559
- ประเมินผลงาน 2 ปี เศรษฐกิจไทยหลังรัฐประหาร: อนาคต ความหวัง และภารกิจในการปรับโครงสร้างและปฏิรูปเศรษฐกิจ
- ผลกระทบ Brexit ต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
อ่านเพิ่มเติม


นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเยอรมัน

12 มี.ค. 2563

นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเยอรมัน
ผู้แต่ง : มานิตย์ วงศ์เสรี
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและประมวลความรู้ โดยมีเนื้อหาด้านสิทธิและเสรีภาพที่น่าสนใจ ดังนี้
- ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
- การกระทำที่อาจจะมีผลไปกระทบต่อขอบเขตของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
- ความชอบธรรมของการกระทำที่ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
- ขอบเขตของขอบเขตข้อยกเว้นการคุ้มครอง
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
อ่านเพิ่มเติม


พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

4 มี.ค. 2563

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม
บทคัดย่อ

หนังสือ “พรรคการเมืองเปรียบเทียบ” เล่มนี้ มีสาระครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพรรคการเมือง กำเนิดและวิวัฒนาการ ระบบพรรค พร้อมยกตัวอย่างพรรคการเมืองต่างประเทศ 16 ประเทศ ทั้งพรรคในระบบพรรคเดียว ระบบพรรคเดียวครอบงำและระบบสองพรรค รวมถึงประเด็นถกเถียงร่วมสมัย อาทิ ความเป็นประชาธิปไตยในพรรค คุณค่าของพรรค พรรคกับชนชั้นนำ ระบบพรรคกับการพัฒนาการเมือง ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรค การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย โดยเนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม


การตรวจสอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน

4 มี.ค. 2563

การตรวจสอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน
ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และศยามล ไกยูรวงศ์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของประชาชนในการตรวจสอบอำนาจรัฐ “การตรวจ สอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน” ด้วยการใช้อำนาจรัฐที่มีความถูกต้องชอบธรรมต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นการใช้อำนาจตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้หากขาดระบบการตรวจสอบที่ดี แม้นได้คนดีมีความสามารถเข้าทำหน้าที่ อาจนำไปสู่ปัญหาการใช้อำนาจที่เกินขอบเขต หรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ที่นำความเสียหายสู่ประชาชน และประเทศชาติการวางระบบการทำงานและการตรวจสอบที่ดีบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องเที่ยงธรรม และมีส่วนร่วมจากประชาชน จึงเป็นแนวทางที่นำไปสู่การตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้การใช้อำนาจรัฐนั้นคุ้มครองและยังประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม


เคลียร์หนี้ทีเดียวจบ

20 ก.พ. 2563

เคลียร์หนี้ทีเดียวจบ
ผู้แต่ง : ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
บทคัดย่อ
หนังสือ “เคลียร์หนี้ทีเดียวจบ” เล่มนี้ อธิบายวิธีคิด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการหนี้ ด้วยเรื่องเล่า ตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ผู้อ่าน “รู้” ในสิ่งที่ “ควรรู้” สามารถจัดการกับ “หนี้”  ปรับวิธีการคิด รวมถึงจัดการชีวิตให้ดีขึ้นได้ โดยมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ คือ
- หนี้คือสิ่งที่จัดการได้ - เรื่องวุ่น ๆ ของบัตรเครดิต
- เมื่อต้องใช้หนี้ให้ชาวบ้าน - รถหาย...ผ่อนต่อดีไหม
- เพิ่มหนี้เองในสัญญา - ยืมแทนเพื่อน...ก็ต้องรับผิดแทนด้วย
- หนี้สินในครอบครัว - วิธีทำหลักฐานแห่งการกู้เงิน
- โดนจับคดีเช็ค...ทำไงดี - ทรัพย์สินในครอบครัว
- หนี้มรดก - เราอยากเป็นอะไร...เราก็เป็นได้
 
อ่านเพิ่มเติม


การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

20 ก.พ. 2563

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง : พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
บทคัดย่อ

หนังสือ “การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ” เล่มนี้ อธิบายการแปลทั้งในเชิงทฤษฎี และในเชิงลักษณะที่มีการใช้จริง ประกอบด้วยหลักวิชาการแปลที่ช่วยให้งานแปลมีคุณภาพ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 หลักการแปล
- แนวคิดพื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแปล - กระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการแปล
- กลวิธีที่ใช้ในการแปล
ตอนที่ 2 การแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ 
- การเขียนพรรณนาความ - การเขียนเล่าเหตุการณ์
- การเขียนอธิบายความ - การเขียนจูงใจ
 
อ่านเพิ่มเติม


ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย

12 ก.พ. 2563

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย
ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ

สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีการอธิบาย วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการในการลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมไทยอย่างเป็นองค์รวม มีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำได้พิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำอย่างรอบด้าน รวมทั้ง วิธีการ กลไก สร้างเครื่องมือ และกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ความเห็นต่างทางการเมือง รอยร้าวและการก้าวข้ามสู่สังคมสันติสุข ความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ประชาธิปไตยเพศภาวะ : การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศในการเมืองในประเทศไทย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม เท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำหลากหลายมิติในสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม


การรายงานข่าวเชิงสืบสวน

12 ก.พ. 2563

การรายงานข่าวเชิงสืบสวน
ผู้แต่ง : สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 10 บท มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายและจริยธรรมข่าวเชิงสืบสวนที่น่าสนใจ คือ สิทธิส่วนบุคคล ผลประโยชน์สาธารณะ การละเมิด การบุกรุก การหมิ่นประมาท การดักฟังโทรศัพท์ การดูหมิ่น การซ่อนกล้องถ่ายภาพ การพรางตัว การนำเสนอเรื่องราวบุคคลสาธารณะนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม


การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม

6 ก.พ. 2563

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม
ผู้แต่ง : นฤมล นิราทร
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม : สังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง - การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
-การสร้างการเปลี่ยนแปลง - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
ส่วนที่ 2 ปัญหาสังคมและกรณีการศึกษา : ปัญหาสังคม
- การศึกษาปัญหาสังคม - ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
- ปัญหาหนี้สิน - แม่วัยใส : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อ่านเพิ่มเติม


ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

6 ก.พ. 2563

ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้แต่ง : โกเมศ สุบงกช
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสอดคล้องกับ “หลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” หรือ “หลักการปารีส” ซึ่งเป็นหลักการที่กำหนดแนวทางในการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติของประเทศต่าง ๆ และกำหนดสถานะ หน้าที่รับผิดชอบของสถาบันสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง เป็นมาตรฐานสากลระหว่างประเทศที่ทำให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในประเทศต่าง ๆ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม


กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว

22 ม.ค. 2563

กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว
ผู้แต่ง : พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ได้หยิบยกเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวจากสังคมเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยเป็นกรณีศึกษาถึงปัญหาชีวิตในครอบครัว ให้ตระหนักรู้ถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามสถานะทางกฎหมาย ทำให้เข้าใจถึงความมีเสรีภาพของคน ๆ หนึ่งใช้ “สิทธิ” ตามที่กฎหมายครอบครัว-มรดกให้ “การคุ้มครองสิทธิ” เป็นหลักสำคัญ มีการเทียบเคียงมุมมองจากสภาพสังคมที่เป็นจริงและเกิดเป็นคดีครอบครัว-มรดก เพื่อสะท้อนภาพชีวิตและปัญหาที่เกิดขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย 1. การหมั้น  2. เงื่อนไขแห่งการสมรส  3. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา  4. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา  5. อำนาจจัดการทรัพย์สิน  6. ความเป็นโมฆะของการสมรส 
7. การสิ้นสุดแห่งการสมรส  8. มรดก-พินัยกรรม 
อ่านเพิ่มเติม


ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย

15 ม.ค. 2563

ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย
ผู้แต่ง : ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, และชญานี หวลทรง
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความผิดฐานต่าง ๆ ออกเป็นหลักกฎหมายง่าย ๆ ในการจดจำ และวิธีปฏิบัติ พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้ตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว เพื่อย่นย่อระยะเวลาในการค้นคว้าของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักปกครองหรือนักกฎหมาย ให้ได้ทราบเหตุผลของศาลในการวินิจฉัยคดีต่าง ๆ มาเป็นอุทาหรณ์ ที่จะนำความรู้ ตลอดจนข้อตำหนิต่าง ๆ ของศาลไปแก้ไขข้อบกพร่องและนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม


เมียน้อยกับเรื่องของกฎหมาย

15 ม.ค. 2563

เมียน้อยกับเรื่องของกฎหมาย
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ เปิดมุมมองทางกฎหมายให้ผู้ที่ประสบปัญหาด้วยความบังเอิญความจำเป็น หรือโชคชะตาพาไปหลงเข้ามาในเส้นทางนี้ได้มีความเข้าใจ และพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความมีสติและเป็นไปโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ประกอบด้วย สิทธิมีเล็กน้อย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สิน การทำสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน กรณีเกี่ยวกับหนี้ร่วม เมียน้อยกับการหย่าขาด เมียน้อยกับเรื่องของบุตร ลูกเมียน้อยที่บิดารับรองตามความเป็นจริง เมียน้อยกับบุตรบุญธรรม เมียน้อยกับการรับมรดก

อ่านเพิ่มเติม