รีวิวทั้งหมด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. 220/2561)

20 พ.ค. 2565

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. 220/2561)
ผู้แต่ง : สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บทคัดย่อ

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และรวมทั้งผู้ที่สนใจ

อ่านเพิ่มเติม


บทบาทและแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

18 พ.ค. 2565

บทบาทและแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ผู้แต่ง : เลิศพร อุดมพงษ์
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาบทบาทและแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เหมาะสม ใช้การเก็บข้อมูลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ผลการศึกษาสามารถยืมอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

6 พ.ค. 2565

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา
ผู้แต่ง : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บทคัดย่อ

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นหากกรณีใดที่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะข้อพิพาททางแพ่งเพื่อยุติข้อพิพาทได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ควรจะดำเนินการไกล่เกลี่ย เพราะการยุติข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยนั้น ทำให้ข้อพิพาทยุติลงด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ย เป็นกระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่กรณีเอง โดยที่มีบุคคลที่สามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนำ เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้คู่กรณีต่อรองกันได้สำเร็จ ซึ่งการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีข้อดีหลายประการ เช่น สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่กรณี สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่กรณี รักษาชื่อเสียงและรักษาความลับของคู่กรณีสร้างความสงบให้แก่ชุมชน ลดปริมาณคดีสู่ศาล เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม


การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม

31 มี.ค. 2565

การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง : กอบกุล รายะนาคร
บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้ ได้ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด ของระบบสถาบันและกฎหมายซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ข้อมูลจากการศึกษาทำให้สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการบริหารจัดการได้ ดังนี้
1. ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
     2.1 ปัญหาการบริหารจัดการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
     2.2 ปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

อ่านเพิ่มเติม


COVID-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

30 มี.ค. 2565

COVID-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก ภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
ผู้แต่ง : พูนสุข พูนสุขเจริญ และเกื้อ เจริญราษฎร์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด-19 ซึ่งไม่ได้กระทบเพียงด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ แต่ยังมีผลกระทบที่มีต่อเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในคดีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ความได้สัดส่วนของมาตรฐานที่ใช้ ปัญหาของการยกเว้นความรับผิด และข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม


รูปแบบการกำหนดความผิดอาญา : ศึกษากรณีของประเทศไทย

29 มี.ค. 2565

รูปแบบการกำหนดความผิดอาญา : ศึกษากรณีของประเทศไทย
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
บทคัดย่อ

รายงานวิจัยนี้ได้ศึกษารูปแบบการกำหนดความผิดอาญาโดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในประเทศไทยที่มีรูปแบบการกำหนดความผิดอาญาทั้งในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่รวบรวมหลักเกณฑ์ และความผิดฐานต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ แต่ในขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการต่าง ๆ ที่รัฐประสงค์จะควบคุมก็จะมีพระราชบัญญัติต่าง ๆ จำนวนมากถึงประมาณ 700 ฉบับที่กำหนดความผิดอาญาไว้ด้วย ทำให้เป็นภาระแก่ประชาชนที่ไม่สามารถรู้ถึงการมีความผิดต่าง ๆ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติต่าง ๆ จำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม


รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 พฤษภาคม 2564)

4 ก.พ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 พฤษภาคม 2564)
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 3 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กสม. ชุดที่ 3 ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่
- บทนำ ซึ่งอธิบายความเป็นมาของ กสม. ชุดที่ 3 
- บทที่ 2 กลไกและกระบวนการทำงาน
- บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน
- บทที่ 4 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อ่านเพิ่มเติม


รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

11 ม.ค. 2565

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ ประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานในการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายและคำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป คำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา และคำพิพากษาศาลสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมศึกษาวิเคราะห์กฎหมายของไทยและคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เป็นจริงในสังคมไทยภายใต้บริบทสากลและบริบทประเทศ เป็นการนำเสนอประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันในทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม


ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน : ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล

10 ม.ค. 2565

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน : ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

สาระสำคัญของปฏิญญาฯ เป็นการให้คำจำกัดความของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) ว่าหมายถึงบุคคล กลุ่มคน และองค์กรอื่น ๆ ของสังคมใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง และการเมือง รวมถึงสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การชุมชุมโดยสันติ การเข้าร่วมในองค์กรหรือสมาคม รวมทั้งการติดต่อกับองค์การต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับฝ่ายต่าง ๆ ความรับผิดชอบของรัฐในการดำเนินมาตรการตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาฯ การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม


คู่มือการส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย

24 ธ.ค. 2564

คู่มือการส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย
ผู้แต่ง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บทคัดย่อ
คู่มือฉบับนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ คือ
- ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับ
- การคัดกรองเบื้องต้น
- การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
- การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งกลับ
- การส่งกลับและเตรียมแผนการคืนสู่สังคม
- การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
อ่านเพิ่มเติม


รักนวลสงวนสิทธิ์

22 ธ.ค. 2564

รักนวลสงวนสิทธิ์
ผู้แต่ง : ภาวิณี บุนนาค
บทคัดย่อ

"รักนวลสงวนสิทธิ์" ไม่ใช่บันทึกเรื่องราวของวีรบุรุษ วีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็นงานประวัติศาสตร์ที่เจาะลึกลงไปในวิถีชีวิต ปัญหา และชีวิตประจำวันของผู้หญิงไทยที่ถูกละเลยจากหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปิดเผยเรื่องราวการต่อสู้เพื่อสิทธิ์เหนือเนื้อตัวร่างกายของหญิงไทยหลากชนชั้น หลายสถานะ  ผ่านคดีความและฎีกาในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยของสังคมไทยเท่านั้นแต่ยังเปิดเผยมิติอื่น ๆ ของชีวิต และบทบาททางเศรษฐกิจของพวกเธอในพื้นที่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การเปิดปูมสมัยใหม่ และสังคมไทยซึ่งกดทับตัวตนของคนทุกเพศ ทุกชนชั้นเสมอมา

อ่านเพิ่มเติม


สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน : เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

16 ธ.ค. 2564

สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน : เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักการ UNGPs “ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มักเกิดจากการประกอบธุรกิจของไทย” “หน้าที่ของรัฐ” “ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ” “การเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน” “แนวโน้มของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอนาคต” ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม


หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา

15 ธ.ค. 2564

หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

มีเนื้อหาทั้งหมด 3 ส่วน พร้อมคำอธิบายหลักการพื้นฐาน และหลักการในการดำเนินการ คือ ส่วนที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ส่วนที่ 3 การเข้าถึงการเยียวยา

อ่านเพิ่มเติม


สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

14 ธ.ค. 2564

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำหนังสือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยประกอบด้วย การทำความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พันธกรณีระหว่างประเทศที่กำหนดเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิผู้ต้องหาในชั้นจับกุม รับมอบตัวชั้นสอบสวน สิทธิของจำเลย การปล่อยตัว สิทธิของผู้เสียหาย และสิทธิของพยาน นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม ซึ่งเป็นแหล่งทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

13 ธ.ค. 2564

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คือ การประกาศเจตนารมณ์ในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยไทยออกเสียงสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม


มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2563

9 ธ.ค. 2564

มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2563
ผู้แต่ง : ศูนย์ข้อมูลมติชน
บทคัดย่อ

"บันทึกประเทศไทย ปี 2563" คือหนังสือที่บันทึกเรื่องราวสำคัญในรอบปี นับแต่ความโหดร้ายของโรคโควิด-19 ความพินาศตกต่ำของระบบเศรษฐกิจ จนถึงปัญหาการเมืองเป็นพิษที่พร้อมจะลุกลามบานปลาย แต่อย่างน้อยก็มีปรากฎการณ์ที่น่าสนใจ เพราะในบางประเด็นก็แฝงไว้ซึ่งความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรื่องราวจากข่าวสารดังกล่าวจึงใช่เพียงบทบักทึกเหตุการณ์ แต่เป็นผลงานวิชาการและประวัติศาสตร์ นับจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้า ทั้งเพื่อการเรียนรู้ การทำความเข้าใจ และการจดจำทุกประเด็นสำคัญตลอดปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


การสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญจากกลิ่นรบกวน

8 ธ.ค. 2564

การสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญจากกลิ่นรบกวน
ผู้แต่ง : ธนาศรี สีหะบุตร
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในด้านกลิ่น วิธีการสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญจากกลิ่นรบกวนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการใช้ประสบการณ์จากการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุรำคาญมาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมเหตุรำคาญ รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดตามความเหมาะสมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม


ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

7 ธ.ค. 2564

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
ผู้แต่ง : จิราภรณ์ ดำจันทร์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง การเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น : ความล้มเหลวของการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการศึกษาความล้มเหลวของกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยเนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ที่สนใจทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม


การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

3 ธ.ค. 2564

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
บทคัดย่อ

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำเอกสาร การยื่น การส่ง การรับคำคู่ความ และเอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของผู้ที่สนใจต่อไป

อ่านเพิ่มเติม


สื่อสังคมกับประชาธิปไตย

2 ธ.ค. 2564

สื่อสังคมกับประชาธิปไตย
ผู้แต่ง : ภัทระ คำพิทักษ์
บทคัดย่อ

...เมื่อศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของการใช้งานกลับพบว่าคนไทยยังคงใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง มากกว่าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือการใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย แม้ว่าหลายแพลตฟอร์ม เช่น Facebook หรือ Twitter จะมีนักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนำไปใช้เพื่อการสื่อสารทางการเมืองทั้งในช่วงที่มีหรือไม่มีการเลือกตั้งก็ตาม อีกทั้งยังถูกนำไปใช้เป็นช่องทางสำคัญในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เรียกร้องในประเด็นทางการเมืองของผู้คนในสังคมไทย ซึ่งหลายครั้งการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อประเด็นทางการเมืองของคนไทยใน Social media ได้เป็นพลังสำคัญที่กดดันให้เกิดผลตามมา ตลอดจนการสร้างกระบวนการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ...

อ่านเพิ่มเติม