รีวิวทั้งหมด

คู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพในการชุมนุม : ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

18 ก.ย. 2563

คู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพในการชุมนุม : ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ผู้แต่ง : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
บทคัดย่อ

เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (Freedom of Peaceful Assembly) เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ?และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนจะออกมารวมตัวกันเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหน่วงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้รับรู้และตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อน เพื่อแสดงออกและรณรงค์ต่อสาธารณะในจุดยืนความคิดเห็นเรื่องหนึ่งเรื่องใด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การรวมตัวกันเพื่อใช้เสรีภาพการชุมนุม ในปัจจุบันมีเงื่อนไขขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด เพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประชาชนที่ต้องการใช้เสรีภาพการชุมนุมทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมชุมนุมจึงควร ได้ศึกษาทำความเข้าใจทั้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรคและเพื่อปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองไม่ให้ถูกละเมิดจากการตีความบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือฉบับนี้ จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


นิติธรรม : สถานะบุคคลและสิทธิ ความเรียงว่าด้วยคดีสถานะบุคคลและสิทธิ

30 ก.ค. 2563

นิติธรรม : สถานะบุคคลและสิทธิ ความเรียงว่าด้วยคดีสถานะบุคคลและสิทธิ
ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้ผลัดถิ่น สภาทนายความ
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกรณีที่ทางคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้ผลัดถิ่น ช่วยเหลือ 9 กรณี เพื่อให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิที่บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการดำเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ
- โรฮิงยา : คนไร้รัฐที่ไม่มีใครต้องการ
- จอบิ : คนไทย-กะเหรี่ยงดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรีบนเส้นทางการพิสูจน์ตน เพื่อให้รัฐไทยรับรองว่าเขาเป็นคนไทย
- ประเสริฐ อินทรจักร : การต่อสู้เพื่อสิทธิของคนไทยพลัดถิ่น
- น้องหม่อง : เครื่องบินกระดาษพับ ฝันและหวังกับการเดินทางข้ามพรมแดนของเด็กไร้สัญชาติ
- 54 ศพแรงงานข้ามชาติในตู้คอนเทนเนอร์ : เหยื่อขบวนการค้าแรงงาน
- ลูกเรือประภาสนาวี : ชีวิตที่ไร้ค่าของกิจการประมง
- แรงงานข้ามชาติ : ผู้ประสบภัยสึนามิ กับทุกข์ที่ซ้ำเติม
- นัทนิตติ้ง : การลุกขึ้นสู้ของแรงงานทาส
- ถอนข้อสงวนข้อที่ 7 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) : ยอมรับ ความเป็นบุคคลตามกฎหมายแก่เด็ก
อ่านเพิ่มเติม


Human Rights Human ลอง : คู่มือกิจกรรมสู่การอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน

22 ก.ค. 2563

Human Rights Human ลอง : คู่มือกิจกรรมสู่การอยู่ร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สามารถเข้าใจในเบื้องต้นว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไง พร้อมตัวอย่าง เรื่องเล่า และประสบการณ์ของคนที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ
- สิทธิมนุษยชนมาจากไหน
- หลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชน
- คุณค่าสากลแห่งสิทธิมนุษยชน
- สิทธิมนุษยชนกับพันธกรณีของรัฐ
- กลไกของสิทธิมนุษยชนกับพันธกรณีของรัฐ
- พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม


คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย

13 ก.ค. 2563

คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย
ผู้แต่ง : โชติช่วง ทัพวงศ์
บทคัดย่อ

หนังสือ “คู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย” เล่มนี้ อธิบายบทบาทและข้อควรปฏิบัติในการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนต่าง ๆ มากกว่าการอธิบายทฤษฎีไกล่เกลี่ย สามารถใช้เป็นคู่มือเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้น โดยการไกล่เกลี่ยเฉพาะด้าน เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในที่ทำงาน และการไกล่เกลี่ยของฝ่ายปกครอง

อ่านเพิ่มเติม


ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน

13 ก.ค. 2563

ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
บทคัดย่อ
หนังสือ “ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน” เล่มนี้ มีเนื้อหาการใช้และตีความสิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาในเรื่องใหม่ ๆ ทำความเข้าใจในเหตุผลหรือระบบแห่งเหตุผลการใช้และการตีความสิทธิขั้นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 7 บท โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้ 
- สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายมหาชน
- สถานะของสิทธิขั้นพื้นฐานในทฤษฎีลำดับชั้นของกฎหมาย
- ภารกิจหน้าที่ของสิทธิขั้นพื้นฐาน
- โครงสร้างของบรรทัดฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
- ทฤษฎีหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
- ทฤษฎีว่าด้วยการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
- ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพ
อ่านเพิ่มเติม


เศรษฐกิจประเทศไทย

12 มี.ค. 2563

เศรษฐกิจประเทศไทย
ผู้แต่ง : อนุสรณ์ ธรรมใจ
บทคัดย่อ
หนังสือ “เศรษฐกิจประเทศไทย” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศไทย เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 10 บท โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้ 
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศ
- ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
- พลวัตเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
- เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก พ.ศ. 2559
- ประเมินผลงาน 2 ปี เศรษฐกิจไทยหลังรัฐประหาร: อนาคต ความหวัง และภารกิจในการปรับโครงสร้างและปฏิรูปเศรษฐกิจ
- ผลกระทบ Brexit ต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
อ่านเพิ่มเติม


นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเยอรมัน

12 มี.ค. 2563

นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเยอรมัน
ผู้แต่ง : มานิตย์ วงศ์เสรี
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและประมวลความรู้ โดยมีเนื้อหาด้านสิทธิและเสรีภาพที่น่าสนใจ ดังนี้
- ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
- การกระทำที่อาจจะมีผลไปกระทบต่อขอบเขตของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
- ความชอบธรรมของการกระทำที่ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
- ขอบเขตของขอบเขตข้อยกเว้นการคุ้มครอง
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
อ่านเพิ่มเติม


พรรคการเมืองเปรียบเทียบ

4 มี.ค. 2563

พรรคการเมืองเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม
บทคัดย่อ

หนังสือ “พรรคการเมืองเปรียบเทียบ” เล่มนี้ มีสาระครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพรรคการเมือง กำเนิดและวิวัฒนาการ ระบบพรรค พร้อมยกตัวอย่างพรรคการเมืองต่างประเทศ 16 ประเทศ ทั้งพรรคในระบบพรรคเดียว ระบบพรรคเดียวครอบงำและระบบสองพรรค รวมถึงประเด็นถกเถียงร่วมสมัย อาทิ ความเป็นประชาธิปไตยในพรรค คุณค่าของพรรค พรรคกับชนชั้นนำ ระบบพรรคกับการพัฒนาการเมือง ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรค การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย โดยเนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม


การตรวจสอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน

4 มี.ค. 2563

การตรวจสอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน
ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และศยามล ไกยูรวงศ์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของประชาชนในการตรวจสอบอำนาจรัฐ “การตรวจ สอบอำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน” ด้วยการใช้อำนาจรัฐที่มีความถูกต้องชอบธรรมต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นการใช้อำนาจตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้หากขาดระบบการตรวจสอบที่ดี แม้นได้คนดีมีความสามารถเข้าทำหน้าที่ อาจนำไปสู่ปัญหาการใช้อำนาจที่เกินขอบเขต หรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ที่นำความเสียหายสู่ประชาชน และประเทศชาติการวางระบบการทำงานและการตรวจสอบที่ดีบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องเที่ยงธรรม และมีส่วนร่วมจากประชาชน จึงเป็นแนวทางที่นำไปสู่การตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้การใช้อำนาจรัฐนั้นคุ้มครองและยังประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม


เคลียร์หนี้ทีเดียวจบ

20 ก.พ. 2563

เคลียร์หนี้ทีเดียวจบ
ผู้แต่ง : ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
บทคัดย่อ
หนังสือ “เคลียร์หนี้ทีเดียวจบ” เล่มนี้ อธิบายวิธีคิด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการหนี้ ด้วยเรื่องเล่า ตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ผู้อ่าน “รู้” ในสิ่งที่ “ควรรู้” สามารถจัดการกับ “หนี้”  ปรับวิธีการคิด รวมถึงจัดการชีวิตให้ดีขึ้นได้ โดยมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ คือ
- หนี้คือสิ่งที่จัดการได้ - เรื่องวุ่น ๆ ของบัตรเครดิต
- เมื่อต้องใช้หนี้ให้ชาวบ้าน - รถหาย...ผ่อนต่อดีไหม
- เพิ่มหนี้เองในสัญญา - ยืมแทนเพื่อน...ก็ต้องรับผิดแทนด้วย
- หนี้สินในครอบครัว - วิธีทำหลักฐานแห่งการกู้เงิน
- โดนจับคดีเช็ค...ทำไงดี - ทรัพย์สินในครอบครัว
- หนี้มรดก - เราอยากเป็นอะไร...เราก็เป็นได้
 
อ่านเพิ่มเติม


ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย

12 ก.พ. 2563

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย
ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ

สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีการอธิบาย วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการในการลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมไทยอย่างเป็นองค์รวม มีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำได้พิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำอย่างรอบด้าน รวมทั้ง วิธีการ กลไก สร้างเครื่องมือ และกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ความเห็นต่างทางการเมือง รอยร้าวและการก้าวข้ามสู่สังคมสันติสุข ความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ประชาธิปไตยเพศภาวะ : การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศในการเมืองในประเทศไทย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม เท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำหลากหลายมิติในสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม