สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหมดของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน - ธันวาคม 2560
รายละเอียด
ทั้งหมด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
รวม
- สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.
1,846 0 25 2                   1,873
- หนังสือทั่วไป
7,244 0 0 9                   7,254
- รายงานประจำปี
839 0 0 10                   849
- หนังสืออ้างอิง
187 0 0 0                   187
- วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย
840 0 0 0                   840
- นวนิยาย / เรื่องสั้น
188 0 0 0                   188
- จุลสาร
464 0 0 0                   464
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
147 0 0 4                   151
- สื่อมัลติมีเดีย
216 0 0 0                   216
- สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ
0 0 0 0                   0
- ผลงานข้าราชการ
211 0 0 0                   211
- คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม.
58 0 0 0                   58
- วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว
90 0 0 0                   90
รวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 12,330 0 25 25                   12,380
| 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560