สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหมดของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน - ธันวาคม 2560
รายละเอียด
ทั้งหมด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
รวม
- สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.
1,846 0 25 2 3 15               1,891
- หนังสือทั่วไป
7,244 0 0 9 17 12               7,282
- รายงานประจำปี
839 0 0 10 4 1               854
- หนังสืออ้างอิง
187 0 0 0 1 0               188
- วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย
840 0 0 0 0 0               840
- นวนิยาย / เรื่องสั้น
188 0 0 0 0 0               188
- จุลสาร
464 0 0 0 0 0               464
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
147 0 0 4 3 0               154
- สื่อมัลติมีเดีย
216 0 0 0 0 0               216
- สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ
0 0 0 0 0 0               0
- ผลงานข้าราชการ
211 0 0 0 0 0               211
- คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม.
58 0 0 0 0 0               58
- วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว
90 0 0 0 0 0               90
รวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 12,330 0 25 25 28 28               12,436
| 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560