สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิกเมื่อต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

ประเภทสมาชิก

ประเภทสมาชิกของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน มี 2 ประเภท คือ

สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลภายนอก องค์กรหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงระหว่างห้องสมุด

การสมัครและการทำบัตรสมาชิก

การสมัครและการทำบัตรสมาชิกของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

1. การสมัครและการทำบัตรสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง เพื่อขอสมัครและทำบัตรสมาชิก ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ในวันและเวลาเปิดให้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 สมาชิกสามัญ ให้นำบัตรแสดงตนที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกให้มายื่นที่ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเพื่อออกบัตรสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนโดยไม่คิดมูลค่า

2.2 สมาชิกสมทบ

- บุคคลภายนอก ยื่นความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐาน ต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา/บัตรนักเรียน กรอกข้อมูลแบบขอสมัครสมาชิก

- องค์กรหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงระหว่างห้องสมุด ยื่นความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐานต่อไปนี้ แสดงแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดจากองค์กรหรือหน่วยงานต้นสังกัด กรอกข้อมูลแบบขอสมัครสมาชิก

3. การออกบัตรสมาชิก

ศูนย์สารสนเทศจะดำเนินการออกบัตรสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้พร้อมคู่มือการใช้บริการ

อายุสมาชิก

สมาชิกสามัญ

มีอายุสมาชิกเท่ากับอายุการปฏิบัติงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สมาชิกสมทบ

มีอายุสมาชิก 1 ปี นับแต่วันออกบัตรสมาชิก

สิทธิการยืม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สิทธิการยืม

 

ศึกษารายละเอียดการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ตามระเบียบและประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ