สถิติบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำปี 2560
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
บริการตอบคำถามทั่วไป
                         
- กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม.
12 13 2                   27
- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.
25 28 57                   110
- บุคคลภายนอก
10 13 15                   38
รวม 47 54 74                   175
บริการช่วยการค้นคว้า
                         
- กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม.
8 10 3                   21
- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.
15 12 7                   34
- บุคคลภายนอก
12 10 5                   27
รวม 35 32 15                   82
บริการสืบค้นสารสนเทศ
                         
- กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม.
3 0 1                   4
- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.
2 4 1                   7
- บุคคลภายนอก
0 2 1                   3
รวม 5 6 3                   14
| รวมทั้งหมด | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560