สถิติบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำปี 2560
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
บริการตอบคำถามทั่วไป
                         
- กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม.
12 13 2 10 8 7             52
- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.
25 28 57 52 32 39             233
- บุคคลภายนอก
10 13 15 26 30 52             146
รวม 47 54 74 88 70 98             431
บริการช่วยการค้นคว้า
                         
- กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม.
8 10 3 2 1 1             25
- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.
15 12 7 4 5 3             46
- บุคคลภายนอก
12 10 5 1 2 3             33
รวม 35 32 15 7 8 7             104
บริการสืบค้นสารสนเทศ
                         
- กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม.
3 0 1 0 0 0             4
- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.
2 4 1 0 0 2             9
- บุคคลภายนอก
0 2 1 0 1 0             4
รวม 5 6 3 0 1 2             17
| รวมทั้งหมด | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560