บุคลากร

 

นางสาวนพรัตน์  พนอพัฒนาชัย

 

นายธวัชชัย  นนทฤทธิ์

ตำแหน่ง : นักสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-3881
อีเมล : Nopparat@nhrc.or.th

 
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-3844
อีเมล : Tawatchai_n@nhrc.or.th

 

   

นางสาวสายทิพย์ โสดสงค์

 

นางสาวกิรัณญา บูลยะธนิน

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-1987
อีเมล : Saithip_s@nhrc.or.th
 
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-1987
อีเมล : Keyrunya_b@nhrc.or.th