จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

สถิติจำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ประจำปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561
จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป              
- จำนวนกลุ่ม 0 3 4 9 4 7 5
- จำนวนคน 0 41 94 300 57 67 137
2. ผู้ศึกษาดูงาน              
- จำนวนกลุ่ม 3 0 2 1 1 10 4
- จำนวนคน 12 0 4 41 2 260 32
รวม จำนวนกลุ่ม 3 3 6 10 5 17 9
รวม จำนวนคน 12 41 98 341 59 327 169
รวมทั้งหมด 15 44 104 351 64 344 178