จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2562
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 1,189 123 382 162 106 158 40 2,160
หนังสือทั่วไป 6,190 336 442 260 193 677 97 8,195
รายงานประจำปี 621 49 124 45 68 81 12 1,000
หนังสืออ้างอิง 178 4 5 2 1 10 0 200
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 817 3 1 15 7 43 0 886
นวนิยาย / เรื่องสั้น 163 3 14 2 6 46 15 249
จุลสาร 455 2 3 4 2 28 0 494
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 76 51 19 27 13 4 190
สื่อมัลติมีเดีย 107 49 57 3 13 37 48 314
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 134 38 39 0 56 0 0 267
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 58 0 0 0 2 0 0 60
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 90 0 0 0 10 9 0 109
รวม 10,002 683 1,118 512 491 1,102 216 14,124