บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2554- 2561
  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
บริการตอบคำถามทั่วไป
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. 0 35 66 45 74 101 96 121
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 0 83 365 402 377 159 487 422
บุคคลภายนอก 0 8 108 60 60 152 255 211
รวม 0 126 539 507 511 412 838 754
บริการช่วยค้นคว้า
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. 1 0 11 8 16 31 29 64
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 7 1 41 9 12 56 78 280
บุคคลภายนอก 0 0 17 3 22 32 37 57
รวม 8 1 69 20 50 119 144 401
บริการสืบค้นสารสนเทศ
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. 20 15 17 14 20 43 7 25
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 27 54 21 30 30 96 16 25
บุคคลภายนอก 0 12 13 15 26 67 9 15
รวม 20 108 51 59 76 206 32 65