การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
หนังสือ 144 442 797 2,186 3,877 4,844 4,398 4,412
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 5 44 95 327 646 953 1,092 1,130
นิยาย/เรื่องสั้น 0 19 35 54 130 166 227 272
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 99 108 235 647 923 1,116 1,055
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 100 688 711 671 1,064 1,126 1,401 1,403
รวม 250 1,292 1,746 3,473 6,364 8,012 8,234 8,272