การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 56 185 118 135 142 185 618 399 115
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 767 1,569 1,294 1,407 1,549 1,504 2,412 3,035 1,102
บุคคลทั่วไป 113 259 316 256 269 237 764 1,058 426
ผู้เยี่ยมชม 0 13 41 98 314 48 283 180 75
รวม 936 2,026 1,769 1,896 2,274 1,974 4,077 4,672 1,718