การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560
ประเภทการเข้าใช้ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 56 185 118 135 142 185 618
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 767 1,568 1,294 1,407 1,549 1,504 2,415
บุคคลทั่วไป 113 259 326 256 269 237 764
ผู้เยี่ยมชม 0 13 49 98 314 1,974 283
รวม 936 2,025 1,787 1,896 2,274 3,900 4,080