กำหนดขอบเขต : 2562

   H
   J
   2162
   .55
   ง232
   2562

 

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่

ผู้แต่ง : ปัญญา อุดชาชน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

   K
   PT
   262
   ป524
   2562

 

   J
   Q
   1749
   .A15
   ส299
   2562

 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562.

   H
   C
   .445
   ย365
   2562

 

วารสารที่ดิน ฉบับพิเศษ 118 ปี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2562.

   H
   D
   .101
   ท532
   2562

 

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.

   K
   PT
   279
   .A49
   น972
   2562

 

   K
   PT
   276
   .A9
   ช486
   2562

 

เรื่องเล่าคนท่าปลา : จากเขื่อนผาซ่อมสู่อ่างห้วยน้ำลี 50 ปี การพัฒนาที่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : อุตรดิตถ์ : เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง, 2562.

   Q
   H
   76.5
   .T5
   ร852
   2562

 

เข็ม : สำรวจปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ. 2552-2561

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2562.

   Z
   6
   .65
   ข631
   2562

 

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2562.

   D
   S
   578.32
   .V34
   ห186
   2562

 

   D
   S
   578.32
   .V34
   ก625
   2562

 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ลายเส้น ครีเอชั่น, 2562.

   H
   C
   79
   .E5
   ร451
   2562

 

สุขภาพคนไทย 2562

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม: สถาบัน, 2562.

   R
   A
   .776
   ส743
   2562

 

"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6

ผู้แต่ง : ชานันท์ ยอดหงษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.

   D
   S
   .583
   ช521
   2558

 

แอนิมอล ฟาร์ม : การเมืองเรื่องสรรพสัตว์

ผู้แต่ง : ออร์เวลล์, จอร์จ,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562.

   FIC
   อ952
   อ458
   2562
   

 

ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฏร์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2562.

   D
   S
   .586
   ภ456
   2562

 

รายงานประจำปี 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562.

   H
   A
   4600
   .55
   ส184
   2561