กำหนดขอบเขต : 2561

กล่อง : โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561.

   Z
   6
   .65
   ก792
   2561

 

คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม

ผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

รัฐและนิติบุคคลมหาชน

ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.

   K
   PT
   287
   ช486
   2561

 

วีดิทัศน์งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน” : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

   Z
   6
   .78
   ว816
   2561

 

วีดิทัศน์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (VDO English version)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

   ENT
   ว817
   2561
   

 

Human rights รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

   J
   C
   580
   .T5
   ง318
   2561

 

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

   H
   V
   8699
   .T5
   ก642
   2561

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.

   K
   PT
   246
   .A32017
   ส723
   2561

 

รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2561.

   H
   N
   700
   .55
   ก496
   2560

 

บันทึกธรรมศาสตร์ 2561

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

   L
   G
   395
   .B34
   ธ361
   2561

 

86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561.

   J
   Q
   1746
   .Z3S4
   น473
   2561

 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ลายเส้น ครีเอชั่น, 2561.

   H
   C
   79
   .E5
   ร451
   2561

 

เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย

ผู้แต่ง : สุวิทย์ วงศ์จิราวาณิชย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กิจไพศาลการพิมพ์และซัพพลายส์, 2561.

   D
   S
   .563
   ส881
   2561

 

อาหารอร่อย ร้าน 100 ปี

ผู้แต่ง : มงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2561.

   T
   X
   907.5
   .T5
   อ678
   2561

 

สุขภาพคนไทย 2561

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม: สถาบัน, 2561.

   R
   A
   .776
   ส743
   2561