กำหนดขอบเขต : 2560

คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560.

   H
   V
   1448
   .T5
   ก492
   2560

 

แผนจัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2560.

   H
   V
   555
   .T5
   ผ931
   2560

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

   H
   C
   .445
   ผ932
   2560

 

การบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, 2560].

   PAM
   ก459
   2560
   

 

ม้งช่วยรบ : ความเป็นมาและปัญหาสถานะบุคคล

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.

   J
   F
   .801
   ม119
   2560

 

ทำลายจำนำข้าวแต่ฆ่าชาวนา : ความสุขชาวนาขอคืนได้ไหม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : งานดี, 2560.

   H
   D
   9066
   .T5
   ท432
   2560

 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2560.

   H
   N
   700.592
   .S62
   น199
   2560

 

85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.

   J
   Q
   1746
   .Z3S4
   น473
   2560

 

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2558-2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2559].

   K
   PT
   264
   .A57
   ร155
   2558-2559

 

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

   J
   C
   580
   .T5
   ผ931
   2560

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

   K
   PT
   206
   .52017
   ส691
   2560

 

รายงานกิจการประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหกรณ์, 2560.

   H
   G
   2156
   .T5
   ส441
   2560

 

รายงานผลการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ 2558-2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560.

   H
   Q
   .1061
   ก636
   2560

 

สุขภาพคนไทย 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม: สถาบัน, 2560.

   R
   A
   .776
   ส743
   2560

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

ผู้แต่ง : ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

   H
   Q
   76
   .25
   ช296
   2560

 

อากาศนาวานุภาพเรื่องเล่าจากบนฟ้า

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, 2560.

   D
   S
   .586
   อ586
   2560

 

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน กสทช., 2560.

   ENT
   ท127
   2560
   

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

   K
   PT
   206
   .52017
   ศ364
   2560