กำหนดขอบเขต : 2559

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 5

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559.

   K
   PT
   279
   .A49
   น972
   2559

 

การสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผู้แต่ง : วัชรา ไชยสาร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559.

   H
   V
   .8073
   ว384
   2559

 

Infographic design : ฉบับ quick start + easy workshop + make money

ผู้แต่ง : ธัญธัช นันท์ชนก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559.

   T
   3
   .85
   ธ468
   2559

 

ในนามของความ (อ) ยุติธรรมภายใต้ คสช. : รวมรายงานผลกระทบจากการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2557-2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2559.

   J
   Q
   .1745
   น951
   2559

 

อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซีย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.

   D
   S
   .521
   อ617
   2559

 

รายงานกิจการประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สหกรณ์, 2559.

   H
   G
   2156
   .T5
   ส441
   2559

 

สุขภาพคนไทย 2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม: สถาบัน, 2559.

   R
   A
   .776
   ส743
   2559

 

รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2559.

   J
   Q
   1749
   .A5
   ว874
   2559

 

คู่มือทนายความภายใต้ยุค คสช.

ผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ อนุพันธุ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2559.

   K
   PT
   163
   ย547
   2559

 

รายงานวิจัย เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.

   H
   V
   .8688
   ก445
   2559

 

รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2559.

   K
   PT
   276
   .A49
   ร154
   2559

 

   J
   Q
   .1746
   ร4511
   2559

 

โทษประหารไม่ใช่ทางออกของปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2559.

   H
   V
   8699
   .T5
   ท878
   2559

 

วัสสานปกรณัม (ตำนานแห่งฝน)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, 2559.

   Q
   C
   925.5
   .T5
   ว455
   2559

 

6 ทศวรรษพระมหากรุณาฯ จากฟากฟ้าสู่แดนดิน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, 2559.

   D
   S
   .586
   ห111
   2559

 

รพี : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงราย : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2559.

   K
   PT74
   ร145
   2559

 

รวมประกาศ คำสั่ง ภายใต้ยุค คสช. : ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 - 29 มีนาคม 2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2559.

   J
   C
   .494
   ร155
   2559

 

แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ & หน้าที่ด้านสุขภาพ

ผู้แต่ง : ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2559.

   PAM
   ท463
   2559
   

 

6 ทิศทาง CSR ประจำปี 2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันไทยพัฒน์, 2559.

   H
   D
   .60
   ห112
   2559