กำหนดขอบเขต : 2558

เยียวยาในไฟใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้, 2558.

   H
   N
   700.592
   .S62
   ย591
   2558

 

การเดินทางของน้ำหยดเดียว

ผู้แต่ง : พสุธา ถาวรพานิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2558.

   FIC
   ก552
   พ481
   2558
   

 

   D
   S
   578.32
   .T43
   ห111
   2558

 

สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

   D
   S
   578.32
   .T43
   ส244
   2558

 

สู้เพื่อสิทธิ์ : มิวสิควีดีโอ

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

สู้เพื่อสิทธิ์ : ขุมทรัพย์อีสาน

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

รวมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   J
   C
   .494
   ร155
   2558

 

พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่น

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558.

   H
   Q
   767.5
   .T5
   ก479
   2558

 

หนี ห่าว มา : ไกด์บุ๊คธุรกิจท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่

ผู้แต่ง : กิรญา เล็กสมบูรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2558.

   D
   S
   575.5
   .C5
   ก681
   2558