กำหนดขอบเขต : 2556

   H
   J
   2162
   .55
   ง232
   2556

 

10 ปี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2556].

   H
   V
   .8073
   น5881
   2555

 

พระปกเกล้าฯ กษัตริย์นักประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย, [2556].

   D
   S
   .584
   ช527
   2556

 

คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2556.

   J
   Q
   1745
   .A55P7
   ค695
   2556

 

วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556.

   H
   J
   2162
   .55
   ว872
   2556

 

   H
   G
   4529
   .5
   ศ814
   2556

 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท, 2556.

   T
   J
   163.5
   .B84
   ศ814
   2556

 

คุณธรรม นำธุรกิจ.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.

   H
   F
   .5387
   ค622
   2556

 

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2554

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.

   J
   F
   .1501
   พ5341
   2554

 

15 ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.

   PAM
   ส728
   2556
   

 

การกำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พี เพรส จำกัด, 2556.

   J
   Z
   .5588
   ก471
   2556

 

เหลียวหลังแลหน้าผลงานสภาพัฒนาการเมือง

ผู้แต่ง : ทศพล สมพงษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.

   J
   C
   .423
   ท238
   2556

 

พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม

ผู้แต่ง : ทศพล สมพงษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ขอนแก่น, 2556.

   H
   M
   .831
   ท238
   2556

 

รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : สิ่งที่ประเทศไทยทำได้

ผู้แต่ง : ชยันต์ ตันติวัสดาการ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน, 2556.

   Q
   C
   981.8
   .G56
   ช193
   2556

 

   K
   PT
   157
   .A15
   ศ3661
   2555

 

81 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้แต่ง : สำนักนายกรัฐมนตรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556.

   J
   Q
   1746
   .Z3S4
   น473
   2556

 

คู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจําของผู้ต้องขัง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนัก, [2556].

   H
   V
   9800
   .55
   ค695
   2556